Promovarea pe internet a operelor europene 2018

Cerere de propuneri EACEA/13/2017

Obiective și descriere

Prezentul anun╚Ť de cerere de propuneri are la baz─â Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European ╚Öi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului „Europa creativ─â” (JO L 347/221), precum ╚Öi rectificarea la acest regulament din 27 iunie 2014 (JO L 189/260).

Prezenta cerere de propuneri este condi╚Ťionat─â de disponibilitatea fondurilor în urma adopt─ârii bugetului pentru 2018 de c─âtre autoritatea bugetar─â.

În cadrul obiectivului specific de promovare a circula┼úiei transna┼úionale, dou─â dintre priorit─â┼úile subprogramului MEDIA sunt:

 • sprijinirea comercializ─ârii, a impunerii m─ârcii ┼či a distribu┼úiei transna┼úionale a operelor audiovizuale pe toate celelalte platforme necinematografice;
 • promovarea de noi modalit─â╚Ťi de distribu╚Ťie pentru a permite dezvoltarea unor noi modele de afaceri.

Subprogramul MEDIA va oferi sprijin pentru urm─âtoarele m─âsuri:

 • instituirea de programe de sprijin pentru distribu┼úia de filme europene non-na┼úionale, prin distribu┼úie cinematografic─â ┼či pe alte platforme, precum ┼či pentru activit─â┼úile de vânz─âri interna┼úionale, în special subtitrarea, dublajul ┼či descrierea audio a operelor audiovizuale;
 • ac┼úiuni inovatoare de testare a unor noi instrumente ┼či modele de afaceri în domenii susceptibile a fi influen┼úate de introducerea ┼či utilizarea tehnologiilor digitale.

Solicitan╚Ťi eligibili

Programul este deschis entit─â┼úilor (întreprinderi private, organiza┼úii non-profit, asocia┼úii, organiza┼úii de caritate, funda┼úii, prim─ârii/consilii or─â┼čene┼čti etc.), cu sediul într-una din ┼ú─ârile participante la subprogramul MEDIA (a se vedea mai jos) ┼či de┼úinute direct sau prin participare majoritar─â de cet─â┼úeni din ┼ú─ârile respective.

În m─âsura în care sunt îndeplinite toate condi╚Ťiile men╚Ťionate la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European ╚Öi al Consiliului privind instituirea programului „Europa creativ─â”(JO L 347/221), iar Comisia European─â a ini╚Ťiat negocieri cu ╚Ťara respectiv─â, sunt eligibile dosarele depuse de entit─â╚Ťi juridice din una dintre urm─âtoarele ╚Ť─âri:

 • statele membre ale UE ╚Öi ╚Ť─ârile ╚Öi teritoriile de peste m─âri care sunt eligibile s─â participe la program în temeiul articolului 58 din Decizia 2001/822/CE a Consiliului;
 • ╚Ť─ârile aderente, ╚Ť─ârile candidate ╚Öi ╚Ť─ârile poten╚Ťial candidate care beneficiaz─â de o strategie de preaderare, în conformitate cu principiile generale ╚Öi cu clauzele ╚Öi condi╚Ťiile generale de participare a acestor ╚Ť─âri la programele Uniunii Europene stabilite în acordurile-cadru, în deciziile Consiliului de asociere sau în acordurile similare respective;
 • ╚Ť─ârile AELS care sunt membre ale SEE, în conformitate cu dispozi╚Ťiile Acordului privind SEE;
 • Confedera╚Ťia Elve╚Ťian─â, pe baza unui acord bilateral care urmeaz─â s─â fie încheiat cu ╚Ťara respectiv─â;
 • ╚Ü─ârile care intr─â sub inciden╚Ťa politicii europene de vecin─âtate, în conformitate cu procedurile convenite cu aceste ╚Ť─âri în urma acordurilor-cadru privind participarea lor la programele Uniunii Europene.

Programul este deschis, de asemenea, pentru ac╚Ťiunile de cooperare bilateral─â sau multilateral─â care vizeaz─â ╚Ť─ârile sau regiunile selectate pe baza unor credite suplimentare pl─âtite de aceste ╚Ť─âri sau de aceste regiuni ╚Öi a unor acorduri specifice care urmeaz─â a fi convenite cu ╚Ť─ârile sau regiunile respective.

Programul permite cooperarea ╚Öi ac╚Ťiunile comune cu ╚Ť─ârile care nu particip─â la program, precum ╚Öi cu organiza╚Ťiile interna╚Ťionale care sunt active în sectoarele culturale ╚Öi creative, precum UNESCO, Consiliul Europei, Organiza╚Ťia pentru Cooperare ╚Öi Dezvoltare Economic─â sau Organiza╚Ťia Mondial─â a Propriet─â╚Ťii Intelectuale, pe baza unor contribu╚Ťii comune pentru realizarea obiectivelor programului.

Pot fi selectate ╚Öi propuneri ale unor solicitan╚Ťi din ╚Ť─âri din afara UE, cu condi╚Ťia ca, la data deciziei de atribuire, s─â fi fost semnate acorduri care s─â stabileasc─â modalit─â╚Ťile de participare a ╚Ť─ârilor respective la programul instituit prin regulamentul men╚Ťionat mai sus.

Ac╚Ťiuni eligibile

Programul de promovare pe internet a operelor europene acord─â sprijin dup─â cum urmeaz─â:

 • Ac╚Ťiunea 1: ac╚Ťiunilor precum promovare digital─â, marketing, branding, etichetare ╚Öi realizare de oferte noi de c─âtre prestatorii de servicii video la cerere, care ofer─â majoritatea filmelor europene. Scopul ini╚Ťiativei este acela de a cre╚Öte vizibilitatea, facilitatea descoperirii, precum ╚Öi publicul general al operelor audiovizuale europene.
 • Ac╚Ťiunea 2: Sprijin pentru dezvoltarea de pachete „Online Ready”.
 • Ac╚Ťiunea 3: strategiilor inovatoare de distribu╚Ťie ╚Öi de promovare a operelor audiovizuale europene, inclusiv ini╚Ťiativelor de extindere a categoriilor de public, care pun accentul pe strategii inovatoare ╚Öi participative, prin care filmele europene s─â ajung─â la un public mai larg.

Solicitanţii care depun proiecte pentru diferite acţiuni ar trebui să prezinte propuneri separate pentru fiecare acţiune.

Ac╚Ťiunea trebuie s─â înceap─â între 01.09.2018 ╚Öi 01.01.2019 ╚Öi va dura 12 luni.

Criterii de atribuire

Cererile/proiectele eligibile vor fi evaluate pe baza urm─âtoarelor criterii:

Ac╚Ťiunea 1:

 

Criterii

Definiţii

Punctaj maxim

1

Relevan╚Ťa ╚Öi valoarea ad─âugat─â european─â

Acest criteriu evalueaz─â relevan┼úa con┼úinutului ac┼úiunii, inclusiv dimensiunea european─â în raport cu obiectivele cererii de propuneri.

30

2

Calitatea con╚Ťinutului ╚Öi a activit─â╚Ťilor

Acest criteriu evalueaz─â gradul de adecvare a metodologiei în raport cu obiectivele, cu calitatea ╚Öi cu coeren╚Ťa strategiilor de promovare ╚Öi de marketing, cu aspectele inovatoare, cu fezabilitatea ╚Öi cu rentabilitatea.

45

3

Difuzarea rezultatelor proiectului, impactul și sustenabilitatea

Acest criteriu evalueaz─â impactul ac╚Ťiunii asupra vizibilit─â╚Ťii ╚Öi asupra audien╚Ťei operelor audiovizuale europene ╚Öi strategiile de cre╚Ötere a sustenabilit─â╚Ťii ac╚Ťiunii.

20

4

Organizarea echipei care va realiza proiectul

Acest criteriu va lua în considerare distribuirea rolurilor ╚Öi a responsabilit─â╚Ťilor în raport cu obiectivele ac╚Ťiunii.

5

Ac╚Ťiunea 2:

 

Criterii

Definiţii

Punctaj maxim

1

Relevan╚Ťa ╚Öi valoarea ad─âugat─â european─â

Acest criteriu evalueaz─â relevan┼úa con┼úinutului ac┼úiunii, inclusiv dimensiunea european─â în raport cu obiectivele cererii de propuneri.

30

2

Calitatea con╚Ťinutului ╚Öi a activit─â╚Ťilor

Acest criteriu evaluează gradul de adecvare a metodologiei la obiective și strategia de comercializare, precum și fezabilitatea și rentabilitatea.

40

3

Difuzarea rezultatelor proiectului, impactul și sustenabilitatea

Acest criteriu evalueaz─â impactul ac╚Ťiunii asupra disponibilit─â╚Ťii, vizibilit─â╚Ťii ╚Öi publicului poten╚Ťial al operelor audiovizuale europene ╚Öi strategiile de dezvoltare a sustenabilit─â╚Ťii ac╚Ťiunii.

20

4

Organizarea echipei care va realiza proiectul

Acest criteriu va lua în considerare amploarea parteneriatului, schimbul de cuno╚Ötin╚Ťe în cadrul parteneriatului ╚Öi distribuirea rolurilor ╚Öi a responsabilit─â╚Ťilor în raport cu obiectivele ac╚Ťiunii.

10

Ac╚Ťiunea 3:

 

Criterii

Definiţii

Punctaj maxim

1

Relevan╚Ťa ╚Öi valoarea ad─âugat─â european─â

Acest criteriu evalueaz─â relevan┼úa con┼úinutului ac┼úiunii, inclusiv dimensiunea european─â în raport cu obiectivele cererii de propuneri.

30

2

Calitatea con╚Ťinutului ╚Öi a activit─â╚Ťilor

Acest criteriu evaluează gradul de adecvare a metodologiei la obiective și la modelul de afaceri, aspectele novatoare, strategia de comercializare, fezabilitatea și rentabilitatea.

40

3

Difuzarea rezultatelor proiectului, impactul și sustenabilitatea

Acest criteriu evalueaz─â diseminarea rezultatelor proiectului având în vedere garantarea schimbului de informa╚Ťii/transparen╚Ťei, impactul ac╚Ťiunii asupra publicului poten╚Ťial al operelor audiovizuale europene ╚Öi strategiile de cre╚Ötere a sustenabilit─â╚Ťii ac╚Ťiunii.

20

4

Organizarea echipei care va realiza proiectul

Acest criteriu va lua în considerare amploarea parteneriatului, schimbul de cuno╚Ötin╚Ťe în cadrul parteneriatului ╚Öi distribuirea rolurilor ╚Öi a responsabilit─â╚Ťilor în raport cu obiectivele ac╚Ťiunii.

10

Buget

Bugetul total alocat pentru cofinanţarea proiectelor este estimat la 9,41 milioane EUR.
Repartizarea orientativ─â între cele ac┼úiuni este urm─âtoarea:

 • Ac┼úiunea 1: o sum─â orientativ─â de 4 milioane EUR;
 • Ac┼úiunea 2: o sum─â orientativ─â de 2,06 milioane EUR;
 • Ac┼úiunea 3: o sum─â orientativ─â de 3,35 milion EUR.

Termenul de depunere a dosarelor

Propunerile trebuie depuse cel târziu la 05.04.2018, ora 12.00 (la prânz, ora Bruxelles-ului), utilizându-se formularul de înscriere online (formular electronic). Nu se accept─â nicio alt─â metod─â de depunere a dosarelor. Solicitan╚Ťii trebuie s─â furnizeze toate documentele solicitate ╚Öi men╚Ťionate în formularele electronice.

Detalii complete

Textul integral al îndrum─ârilor ╚Öi formularele de înscriere pot fi g─âsite la urm─âtoarea adres─â de internet: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-132017_en

Dosarele trebuie s─â respecte toate condi╚Ťiile precizate în îndrum─âri ╚Öi s─â fie depuse utilizând formularele electronice puse la dispozi╚Ťie.