https://www.europa-creativa.eu/media

Calendar linii de finanţare active

 • În curs de actualizare ...
Vezi toate măsurile de finanţare »

 

Promovare pe internet a operelor audiovizuale europene 2020

Cerere de propuneri EACEA 23/2019

Data-limită pentru transmiterea propunerilor:
07.04.2020, ora 17.00 CET/CEST (ora Bruxelles-ului)
05.05.2020, ora 17.00 CET/CEST (ora Bruxelles-ului) (actualizat 02.04.2020)

CORRIGENDUM

Obiective și descriere

Prezentul anunț de cerere de propuneri are la bază Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului „Europa creativă” (JO L 347/221), precum și rectificarea la acest regulament din 27 iunie 2014 (JO L 189/260).

Prezenta cerere de propuneri este condiționată de disponibilitatea fondurilor în urma adoptării bugetului pentru 2020 de către autoritatea bugetară.

În cadrul obiectivului specific de promovare a circulaţiei transnaţionale, două dintre priorităţile subprogramului MEDIA sunt:

 • sprijinirea comercializării, a impunerii mărcii şi a distribuţiei transnaţionale a operelor audiovizuale pe toate celelalte platforme necinematografice;
 • promovarea de noi modalități de distribuție pentru a permite dezvoltarea unor noi modele de afaceri.

Solicitanți eligibili

Programul este deschis entităţilor (întreprinderi private, organizaţii non-profit, asociaţii, organizaţii de caritate, fundaţii, primării/consilii orăşeneşti etc.), cu sediul într-una din ţările participante la subprogramul MEDIA (a se vedea mai jos) şi deţinute direct sau prin participare majoritară de cetăţeni din ţările respective.

În măsura în care sunt îndeplinite toate condițiile menționate la articolul 8 din Regulamentul privind instituirea programului „Europa creativă”, iar Comisia a lansat negocierile cu țara respectivă, sunt eligibile dosarele depuse de entități juridice din una dintre următoarele țări:

 • statele membre ale UE și țările și teritoriile de peste mări care sunt eligibile să participe la program în temeiul articolului 58 din Decizia 2001/822/CE a Consiliului;
 • țările aderente, țările candidate și țările potențial candidate care beneficiază de o strategie de preaderare, în conformitate cu principiile generale și cu clauzele și condițiile generale de participare a acestor țări la programele Uniunii stabilite în acordurile-cadru, în deciziile Consiliului de asociere sau în acordurile similare respective;
 • țările AELS care sunt membre ale SEE, în conformitate cu dispozițiile Acordului privind SEE;
 • Confederația Elvețiană, pe baza unui acord bilateral care urmează să fie încheiat cu țara respectivă;
 • Țările care intră sub incidența politicii europene de vecinătate, în conformitate cu procedurile convenite cu aceste țări în urma acordurilor-cadru privind participarea lor la programele Uniunii Europene.

Programul este deschis, de asemenea, pentru acțiunile de cooperare bilaterală sau multilaterală care vizează țările sau regiunile selectate pe baza unor credite suplimentare plătite de aceste țări sau de aceste regiuni și a unor acorduri specifice care urmează a fi convenite cu țările sau regiunile respective.

Programul permite cooperarea și acțiunile comune cu țările care nu participă la program, precum și cu organizațiile internaționale care sunt active în sectoarele culturale și creative, precum UNESCO, Consiliul Europei, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică sau Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, pe baza unor contribuții comune pentru realizarea obiectivelor programului.

Pot fi selectate și propuneri ale unor solicitanți din țări din afara UE, cu condiția ca, la data deciziei de atribuire, să fi fost semnate acorduri care să stabilească modalitățile de participare a țărilor respective la programul instituit prin regulamentul menționat mai sus.

Acțiuni eligibile

Programul de promovare pe internet a operelor audiovizuale europene acordă sprijin astfel:

Acțiunea 1: acțiunilor precum promovare digitală, marketing, branding, etichetare și realizare de oferte noi de către prestatorii existenți de servicii video la cerere, care oferă majoritatea filmelor europene. Scopul acțiunii este acela de a spori vizibilitatea operelor audiovizuale europene, facilitatea de a fi descoperite, precum și de a extinde publicul general;

Acțiunea 2: colaborărilor transfrontaliere între serviciile video la cerere de pe teritoriul Europei;

Acțiunea 3: Strategiilor inovatoare și instrumentelor online pentru circulația, distribuția și promovarea operelor audiovizuale europene, inclusiv inițiativelor de extindere a categoriilor de public, care pun accentul pe strategii inovatoare și participative prin care filmele europene să ajungă la un public mai larg.

Solicitanţii care depun proiecte pentru diferite acţiuni ar trebui să prezinte propuneri separate pentru fiecare acţiune.

Acțiunea trebuie să înceapă între 01.10.2020 și 01.01.2021 și va dura 12 luni.

Criterii de atribuire

Cererile/proiectele eligibile vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii:

Acțiunea 1:

 

Criterii

Definiţii

Punctaj maxim

1.

Relevanța și valoarea adăugată europeană

Acest criteriu evaluează relevanţa conţinutului acţiunii, inclusiv dimensiunea europeană în raport cu obiectivele cererii de propuneri.

40

2.

Calitatea conținutului și a activităților

Acest criteriu evaluează gradul de adecvare a metodologiei în raport cu obiectivele, cu calitatea și cu coerența strategiilor de promovare și de marketing, cu aspectele inovatoare, cu fezabilitatea și cu rentabilitatea.

40

3.

Difuzarea rezultatelor proiectului, impactul și sustenabilitatea

Acest criteriu evaluează impactul acțiunii asupra vizibilității și asupra audienței operelor audiovizuale europene și strategiile de creștere a sustenabilității acțiunii.

15

4.

Organizarea echipei care va realiza proiectul

Acest criteriu va lua în considerare distribuirea rolurilor și a responsabilităților în raport cu obiectivele acțiunii.

5

Acțiunea 2

 

Criterii

Definiţii

Punctaj maxim

1

Relevanța și valoarea adăugată europeană

Acest criteriu evaluează relevanţa conţinutului acţiunii, inclusiv dimensiunea europeană în raport cu obiectivele cererii de propuneri.

40

2

Calitatea conținutului și a activităților

Acest criteriu evaluează gradul de adecvare a metodologiei în raport cu obiectivele, cu calitatea și cu coerența activităților puse în aplicare, cu aspectele inovatoare, cu fezabilitatea și cu rentabilitatea.

35

3

Difuzarea rezultatelor proiectului, impactul și sustenabilitatea

Acest criteriu evaluează impactul acțiunii asupra calității și competitivității serviciilor video la cerere implicate în echipă și strategiile de dezvoltare a sustenabilității acțiunii.

15

4

Organizarea echipei care va realiza proiectul

Acest criteriu va lua în considerare amploarea parteneriatului, schimbul de cunoștințe în cadrul parteneriatului și distribuirea rolurilor și a responsabilităților în raport cu obiectivele acțiunii.

10

Acțiunea 3

 

Criterii

Definiţii

Punctaj maxim

1

Relevanța și valoarea adăugată europeană

Acest criteriu evaluează relevanţa conţinutului acţiunii, inclusiv dimensiunea europeană în raport cu obiectivele cererii de propuneri.

30

2

Calitatea conținutului și a activităților

Acest criteriu evaluează gradul de adecvare a metodologiei la obiective și la modelul de afaceri, aspecte inovatoare, strategia de comercializare, fezabilitatea și rentabilitatea.

40

3

Difuzarea rezultatelor proiectului, impactul și sustenabilitatea

Acest criteriu evaluează diseminarea rezultatelor proiectului având în vedere garantarea schimbului de informații/transparenței, impactul acțiunii asupra publicului potențial al operelor audiovizuale europene și strategiile de creștere a sustenabilității acțiunii.

20

4

Organizarea echipei care va realiza proiectul

Acest criteriu va lua în considerare amploarea parteneriatului, schimbul de cunoștințe în cadrul parteneriatului și distribuirea rolurilor și a responsabilităților în raport cu obiectivele acțiunii.

10

Buget

Bugetul total alocat pentru cofinanţarea proiectelor este estimat la 10,1 milioane EUR.

Repartizarea orientativă între cele acţiuni este următoarea:

 • Acţiunea 1: o sumă orientativă de 2.5 milioane EUR;
 • Acţiunea 2: o sumă orientativă de 2.5 milioane EUR;
 • Acţiunea 3: o sumă orientativă de 5.1 milion EUR.

Agenția (EACEA) își rezervă dreptul de a nu aloca toate fondurile disponibile.

În cazul în care, în cadrul oricăreia dintre acțiunile 1, 2 și 3, numărul de propuneri de înaltă calitate primite care îndeplinesc toate criteriile cererii nu este suficient pentru a aloca bugetul indicativ complet destinat acțiunii, fondurile rămase pot fi realocate celorlalte acțiuni.

Termenul de depunere a dosarelor

Propunerile trebuie depuse cel târziu la 07.04.2020, ora 17.00 05.05.2020, ora 17.00 (la prânz, ora Bruxelles-ului), utilizându-se formularul de înscriere online (formular electronic). Nu se acceptă nicio altă metodă de depunere a dosarelor.
Solicitanții trebuie să furnizeze toate documentele solicitate și menționate în formularele electronice.

Detalii complete

Textul integral al îndrumărilor și formularele de înscriere pot fi găsite la următoarea adresă de internet:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-232019_en

Dosarele trebuie să respecte toate condițiile precizate în îndrumări și să fie depuse utilizând formularele electronice puse la dispoziție.