Sprijin pentru acces la piețe 2018

Cerere de propuneri EACEA/18/2017

Obiective și descriere

Prezentul anunț de cerere de propuneri are la bază Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului „Europa creativă” (JO L 347/221), precum și rectificarea la acest regulament din 27 iunie 2014 (JO L 189/260).

Prezenta cerere de propuneri este condiționată de disponibilitatea fondurilor în urma adoptării bugetului pentru 2018 de către autoritatea bugetară.

În domeniul consolidării capacităților sectorului audiovizual, unele dintre prioritățile subprogramului MEDIA vor fi:

 • îmbunătățirea capacității operatorilor din sectorul audiovizualului de a elabora opere audiovizuale europene care să aibă potențialul de a circula în Uniunea Europeană și în afara acesteia și de a facilita coproducțiile europene și internaționale, inclusiv de televiziune;
 • încurajarea schimburilor între întreprinderi prin facilitarea accesului la piețe și la instrumente comerciale inovative pentru a permite operatoriilor din domeniul audiovizualului creșterea vizibilității proiectelor lor pe piețele Uniunii Europene și pe piețele internaționale.

Subprogramul MEDIA va acorda sprijin pentru:

 • facilitarea coproducțiilor europene și internaționale incluzând filme de scurtmetraj, jocuri video, seriale de televiziune și transmedia;
 • facilitarea accesului la evenimente și piețe comerciale audiovizuale profesionale și la utilizarea de instrumente comerciale online în Europa și în afara ei;
 • facilitarea circulației operelor europene, inclusiv a filmelor de scurtmetraj, în Europa și în lume pe toate platformele și în toate formatele.

Solicitanți eligibili

Solicitanții trebuie să fie entități europene (societăți private, organizații fără scop lucrativ, asociații, organizații caritabile, fundații, municipalități/primării etc.) care își au sediul în una dintre țările participante la subprogramul MEDIA și care sunt deținute în mod direct sau prin participare majoritară de resortisanți ai acestor țări.
Candidaturile din partea entităților juridice stabilite într-una din următoarele categorii de țări sunt eligibile numai dacă sunt îndeplinite toate condițiile menționate la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea programului „Europa creativă”(JO L 347/221), iar Comisia Europeană a inițiat negocieri cu țara respectivă:

 • statele membre ale UE și țările și teritoriile de peste mări care sunt eligibile să participe la program în temeiul articolului 58 din Decizia 2001/822/CE a Consiliului;
 • statele aderente, țările candidate și potențial candidate care beneficiază de o strategie de preaderare, în conformitate cu principiile generale și cu clauzele și condițiile generale de participare a acestor țări la programele Uniunii Europene stabilite în acordurile-cadru, în deciziile Consiliului de asociere sau în acordurile similare respective;
 • țările AELS care sunt membre ale SEE, în conformitate cu prevederile Acordului privind SEE;
 • Confederația Elvețiană, pe baza unui acord bilateral care urmează să fie încheiat cu această țară;
 • țările care intră sub incidența politicii europene de vecinătate, în conformitate cu procedurile convenite cu acestea în temeiul acordurilor-cadru care stabilesc participarea lor la programe ale Uniunii Europene.
 • Programul este deschis, de asemenea, pentru acțiunile de cooperare bilaterală sau multilaterală care vizează țările sau regiunile selectate pe baza unor credite suplimentare plătite de aceste țări sau de aceste regiuni și a unor acorduri specifice care urmează a fi convenite cu țările sau regiunile respective.

Programul permite cooperarea și acțiunile comune cu țările care nu participă la program, precum și cu organizațiile internaționale care sunt active în sectoarele culturale și creative, precum UNESCO, Consiliul Europei, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică sau Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, pe baza unor contribuții comune pentru realizarea obiectivelor programului.

Agenția poate selecta propuneri ale unor solicitanți din țări din afara UE, cu condiția ca, la data deciziei de atribuire, să fi fost semnate acorduri care să stabilească modalitățile de participare a țărilor respective la programul instituit prin regulamentul menționat mai sus.

Lista actuală a țărilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 8 din Regulament și care

demonstrează că Comisia Europeană a început negocierile cu aceste țări poate fi găsită pe următorul link: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en

Persoanele fizice nu pot aplica pentru fonduri.

Acțiuni eligibile

Prin prezenta cerere de propuneri se urmărește sprijinirea acțiunilor și a activităților desfășurate pe teritoriul și în afara țărilor participante la subprogamul MEDIA.
Vor fi considerate eligibile numai dosarele care corespund cel puțin uneia dintre cele 3 acțiuni enumerate mai jos:

 • Acțiunea 1 – Piețe (fizice) între întreprinderi pentru profesioniștii europeni din domeniul audiovizualului
 • Acțiunea 2 – Instrumente online de încurajare a schimburilor între întreprinderi
 • Acțiunea 3 – Activități între întreprinderi de promovare a operelor europene

Activitățile trebuie să demareze între 01.06.2018 și 30.06.2019. Durata maximă a acțiunii este de 12 luni. Se poate acorda o prelungire de cel mult 6 luni suplimentare, dacă aceasta este solicitată înainte de termenul menționat în acordul de grant. În orice caz, durata maximă va fi de 18 luni.

Criterii de atribuire

Dosarele eligibile vor fi evaluate pe baza unui punctaj maxim de 100 de puncte, în funcție de criteriile și ponderea următoare:

Acțiunea 1

 • Relevanță și valoare adăugată europeană (30 de puncte)
 • Relevanța conținutului acțiunii, și anume aspectele inovatoare și dimensiunea internațională și europeană în raport cu obiectivele cererii de propuneri și cu nevoile industriei audiovizualului, incluzând jocuri video, seriale de televiziune, transmedia și filme de scurtmetraj.
 • Calitatea conținutului și a activităților (30 de puncte)
 • Adecvarea metodologiei la obiective, și anume formatul, grupul țintă, metodele de selecție, sinergia și colaborarea cu alte proiecte, instrumentele incluzând utilizarea de tehnologii digitale relevante pentru noile modele comerciale, fezabilitate și rentabilitate.
 • Diseminarea rezultatelor proiectului, impactul și sustenabilitatea (30 de puncte)
 • Impactul asupra finanțării, circulației internaționale și audienței globale a proiectelor și operelor și/sau efectele structurante asupra industriei europene a audiovizualului.
 • Organizarea echipei de proiect (10 puncte)
 • Repartizarea rolurilor și a responsabilităților echipei în raport cu obiectivele specifice ale acțiunii.

Acțiunea 2

 • Relevanță și valoare adăugată europeană (30 de puncte)
  • Relevanța instrumentului online în raport cu obiectivele cererii de propuneri și a nevoilorindustriei și valoarea sa adăugată în ceea ce privește schimburile între întreprinderi, inclusiv inovația în utilizarea de tehnologii digitale.
 • Calitatea conținutului și a activităților (30 de puncte)
  • Calitatea și fezabilitatea luând în considerare modelul comercial și relevanța pentru sinergiile existente și noi din cadrul industriei audiovizualului, precum și eficacitatea și rentabilitatea instrumentului incluzând utilizarea tehnologiilor digitale relevante pentru noile oportunități ale pieței și noile modele comerciale.
 • Diseminarea rezultatelor proiectului, impactul și sustenabilitatea (30 de puncte)
  • Impactul sistemic, eficacitatea în ceea ce privește efectele structurante asupra industriei audiovizualului și valoarea adăugată în consolidarea coproducțiilor și a circulației internaționale.
 • Organizarea echipei de proiect (10 puncte)
  • Repartizarea rolurilor și a responsabilităților echipei în raport cu obiectivele specifice ale acțiunii.

Acțiunea 3

 • Relevanță și valoare adăugată europeană (30 de puncte)
 • Relevanța activității promoționale B2B în raport cu obiectivele cererii de propuneri, valoarea adăugată în ceea ce privește vizibilitatea și circulația operelor europene pe piețele europene și internaționale, precum și inovarea și utilizarea de tehnologii digitale.
 • Calitatea conținutului și a activităților (30 de puncte)
 • Calitatea și fezabilitatea, eficacitatea strategiei de consolidare a distribuției și circulației operelor europene pe piețele europene și internaționale și rentabilitatea acțiunii.
 • Diseminarea rezultatelor proiectului, impactul și sustenabilitatea (30 de puncte)
 • Impactul sistemic în ceea ce privește o mai mare vizibilitate, circulație și cotă de audiență, eficacitatea în ceea ce privește efectele structurante asupra industriei europene a audiovizualului și valoarea adăugată în ceea ce privește oportunitățile de a intra pe piețe noi.
 • Organizarea echipei de proiect (10 puncte)
 • Repartizarea rolurilor și a responsabilităților echipei în raport cu obiectivele specifice ale acțiunii.

Buget

Bugetul total disponibil este estimat la 7.5 M EUR.

Contribuția financiară a Uniunii Europene nu poate depăși:
- 60 % din totalul costurilor eligibile ale acțiunii, în cazul acțiunilor care se desfășoară în țări participante la subprogramul MEDIA;
- 80 % din totalul costurilor eligibile ale acțiunii, în cazul acțiunilor care se desfășoară în țări neincluse în subprogramul MEDIA.

Comisia Europeană își rezervă dreptul de a nu aloca toate fondurile disponibile.

Termenul de depunere a dosarelor

Propunerile trebuie depuse cel târziu la 15.02.2018, ora 12.00 (la prânz, ora Bruxelles-ului), utilizându-se formularul de înscriere online (formular electronic). Nu se acceptă nicio altă metodă de depunere a dosarelor.

Solicitanții trebuie să furnizeze toate documentele solicitate și menționate în formularele electronice.

Detalii complete

Textul integral al îndrumărilor și formularele de înscriere pot fi găsite la următoarea adresă de internet: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-access-markets-eacea-182017_en

Dosarele trebuie să respecte toate condițiile precizate în îndrumări și să fie depuse utilizând formularele electronice puse la dispoziție.

Rezultate »