https://www.europa-creativa.eu/media

Calendar linii de finanţare active

 • În curs de actualizare ...
Vezi toate măsurile de finanţare »

 

Sprijin pentru distribuția de filme europene non-naționale – Schema „Agenți de vânzări” 2018

Cerere de propuneri  EACEA/01/2018

ATENȚIE!

 • RECTIFICARE la Ghidul aferent cererii de propuneri EACEA/01/2018 (UPDATE 28/08/2018):
  SECȚIUNEA 3CALENDAR TERMEN LIMITĂ ACTUALIZAT pentru trimiterea aplicațiilor 15.01.2019 și calendar.

Obiective și descriere

Prezentul anunț de cerere de propuneri are la bază Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului „Europa creativă” (JO L 347/221), precum și rectificarea la acest regulament din 27 iunie 2014 (JO L 189/260).

Prezenta cerere de propuneri este condiționată de disponibilitatea fondurilor în urma adoptării bugetului pentru 2019 de către autoritatea bugetară.

În cadrul obiectivului specific de promovare a circulației transnaționale, una dintre prioritățile subprogramului MEDIA este sprijinirea distribuției în cinematografe, prin marketing transnațional, branding, distribuția și prezentarea de opere audiovizuale.

Subprogramul MEDIA acordă sprijin pentru instituirea de sisteme de sprijin pentru distribuția de filme europene non-naționale prin distribuția în cinematografe și alte platforme, precum și pentru activitățile de vânzări internaționale, în special subtitrarea, dublarea și descrierea audio a operelor audiovizuale.

Solicitanți eligibili

Solicitanții trebuie să fie societăți europene ca re acționează ca agenți de intermediere pentru producător, care se specializează în exploatarea comercială a filmelor prin comercializarea lor către distribuitori sau alți cumpărători și prin acordarea de licențe de exploatare pentru difuzarea filmelor în străinătate și ale căror activități contribuie la realizarea obiectivelor menționate mai sus.

Societățile solicitante trebuie să fie stabilite într-una dintre țările participante la subprogramul MEDIA și trebuie să fie deținute, direct sau prin intermediul unei participații majoritare, de către resortisanți ai acestor țări.

În măsura în care sunt îndeplinite toate condițiile menționate la articolul 8 din Regulamentul privind instituirea programului „Europa creativă”, iar Comisia a lansat negocierile cu țara respectivă, sunt eligibile următoarele țări:

 • statele membre ale UE;
 • țările aderente, țările candidate și țările potențial candidate care beneficiază de o strategie de preaderare, în conformitate cu principiile generale și cu clauzele și condițiile generale de participare a acestor țări la programele Uniunii stabilite în acordurile-cadru, în deciziile Consiliului de asociere sau în acordurile similare respective;
 • țările AELS care sunt membre ale SEE, în conformitate cu dispozițiile Acordului privind SEE;
 • Confederația Elvețiană, pe baza unui acord bilateral care urmează să fie încheiat cu această țară;
 • țările care intră sub incidența politicii europene de vecinătate, în conformitate cu procedurile convenite cu aceste țări în urma acordurilor-cadru privind participarea lor la programele Uniunii.

Programul este deschis, de asemenea, pentru acțiunile de cooperare bilaterală sau multilaterală care vizează țările sau regiunile selectate pe baza unor credite suplimentare plătite de aceste țări sau de aceste regiuni și a unor acorduri specifice care urmează a fi convenite cu țările sau regiunile respective.

Programul permite cooperarea și acțiunile comune cu țările care nu participă la program, precum și cu organizațiile internaționale care sunt active în sectoarele culturale și creative, precum UNESCO, Consiliul Europei, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică sau Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, pe baza unor contribuții comune pentru realizarea obiectivelor programului.

Pot fi selectate și propuneri ale unor solicitanți din țări din afara UE, cu condiția ca, la data deciziei de atribuire, să fi fost semnate acorduri care să stabilească modalitățile de participare a țărilor respective la programul instituit prin regulamentul menționat mai sus.

Acțiuni eligibile

Proiectul „Agenți de vânzări” se desfășoară în două etape:

1. Generarea unui fond potențial, care va fi calculat în funcție de rezultatele obținute de societate în materie de vânzări internaționale pe piața europeană în cursul perioadei de referință (2013-2017).
2. Reinvestirea fondului potențial astfel generat de fiecare societate:

 • modulul 1 - garanții minime sau avansuri plătite pentru drepturile de vânzare internațională a unor filme europene non-naționale noi;
 • modulul 2 - promovarea, marketingul și publicitatea pe piață a filmelor europene non-naționale noi prezentate.

Durata maximă a acțiunilor este de 24 luni de la data semnării contractului de vânzare internațională.

Criterii de atribuire

Agenților de vânzări europeni eligibili le va fi atribuit un fond potențial, în funcție de rezultatele lor de pe piețele europene (și anume din țările participante la subprogramul MEDIA) din cursul perioadei de referință (2013-2017). Sprijinul va lua forma unui fond potențial („Fondul”) care va fi pus la dispoziția agenților de vânzări pentru investiții ulterioare în filme europene non-naționale recente. În cazul în care suma fondurilor generate va depăși bugetul alocat prezentei cereri de propuneri, fiecare fond potențial va fi redus în mod proporțional.

Buget

Bugetul total disponibil este de 2 600 000 EUR.
Contribuția financiară a Uniunii Europene nu poate depăși 60 % din totalul costurilor eligibile.

Termenul de depunere a dosarelor

Termenul limită pentru trimiterea aplicațiilor este 15.01.2019.
Propunerile trebuie depuse cel târziu la ora 12.00 (la prânz, ora Bruxelles-ului) la termenul aplicabil, utilizând formularul de înscriere online (formular electronic). Nu se acceptă nicio altă metodă de depunere a dosarelor.

Detalii complete

Textul complet al îndrumărilor și formularele de înscriere pot fi găsite la următoarea adresă de internet: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-sales-agents-2018_en

Dosarele trebuie să respecte toate condițiile precizate în îndrumări și să fie depuse cu ajutorul formularelor electronice (eForm) puse la dispoziție.