https://www.europa-creativa.eu/media

Calendar linii de finanţare active

 • În curs de actualizare ...
Vezi toate măsurile de finanţare »

 

Sprijin pentru distribuția de filme europene non-naționale – schema „Distribuţie automată” 2018

Cerere de propuneri EACEA/05/2018

ATENȚIE!

RECTIFICARE la Ghidul aferent cererii de propuneri EACEA/05/2018 (UPDATE 06/08/2018):

 • SECȚIUNEA 3CALENDAR TERMEN LIMITĂ ACTUALIZAT pentru trimiterea aplicațiilor 08.11.2018 și calendar;

 • SECȚIUNEA 9CRITERII DE ATRIBUIRE – tabele de calcul actualizate.

Obiective și descriere

Prezentul anunț de cerere de propuneri are la bază Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului „Europa creativă” (JO L 347/221), precum și rectificarea la acest regulament din 27 iunie 2014 (JO L 189/260).

Prezenta cerere de propuneri este condiționată de disponibilitatea fondurilor în urma adoptării bugetului pentru 2019 de către autoritatea bugetară.

În cadrul obiectivului specific de promovare a circulației transnaționale, una dintre prioritățile subprogramului MEDIA este sprijinirea distribuției în cinematografe, prin marketing transnațional, branding, difuzarea și prezentarea de opere audiovizuale.

Subprogramul MEDIA acordă sprijin pentru instituirea de sisteme de sprijin pentru distribuția de filme europene non-naționale în cinematografe și pe toate celalalte platforme, precum și pentru activități asociate vânzărilor internaționale, în special pentru subtitrarea, dublarea și descrierea audio a operelor audiovizuale.

Solicitanți eligibili

Solicitanții trebuie să fie distribuitori cinematografici europeni implicați în activități comerciale menite să aducă un film în atenția unui public larg în vederea exploatării în cinematografe, și ale căror activități contribuie la realizarea obiectivelor menționate mai sus.
Societățile solicitante trebuie să fie stabilite într-una dintre țările participante la subprogramul MEDIA și trebuie să fie deținute, direct sau prin participare majoritară, de cetățeni ai acestor țări.
În măsura în care sunt îndeplinite toate condițiile menționate la articolul 8 din Regulamentul privind instituirea programului „Europa creativă”, iar Comisia Europeană a lansat negocierile cu țara respectivă, sunt eligibile următoarele țări:

 • statele membre ale UE și țările și teritoriile de peste mări care sunt eligibile să participe la program în temeiul articolului 58 din Decizia 2001/822/CE a Consiliului;
 • țările aderente, țările candidate și țările potențial candidate care beneficiază de o strategie de preaderare, în conformitate cu principiile generale și cu clauzele și condițiile generale de participare a acestor țări la programele Uniunii Europene stabilite în acordurile-cadru, în deciziile de asociere ale Consiliului sau în acorduri similare respective;
 • țările AELS care sunt membre ale SEE, în conformitate cu dispozițiile Acordului privind SEE;
 • Confederația Elvețiană, pe baza unui acord bilateral care urmează să fie încheiat cu această țară;
 • țările care intră sub incidența politicii europene de vecinătate, în conformitate cu procedurile convenite cu aceste țări în urma acordurilor-cadru privind participarea lor la programele Uniunii Europene.

Programul este deschis, de asemenea, pentru acțiunile de cooperare bilaterală sau multilaterală care vizează țările sau regiunile selectate pe baza unor credite suplimentare plătite de aceste țări sau de aceste regiuni și a unor acorduri specifice care urmează a fi convenite cu țările sau regiunile respective.

Programul permite cooperarea și acțiunile comune cu țările care nu participă la program, precum și cu organizațiile internaționale care sunt active în sectoarele culturale și creative, precum UNESCO, Consiliul Europei, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică sau Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, pe baza unor contribuții comune pentru realizarea obiectivelor programului.

Pot fi selectate și propuneri ale unor solicitanți din țări din afara UE, cu condiția ca, la data deciziei de atribuire, să fi fost semnate acorduri care să stabilească modalitățile de participare a țărilor respective la programul instituit prin regulamentul menționat mai sus.

Acțiuni eligibile

Schema de finanţare „Distribuţie automată în cinematografe” se desfășoară în două etape:

 • Generarea unui fond potențial, proporțional cu numărul de bilete de intrare cu plată vândute în perioada de referință (2017) pentru filme europene non-naționale în țările participante la subprogramul MEDIA, până la un plafon fix și adaptat pentru fiecare țară.
 • Reinvestire: fondul potențial generat astfel de fiecare beneficiar urmează să fie reinvestit în:
  • realizarea în coproducție a unor filme europene non-naționale eligibile;
  • cumpărarea drepturilor de distribuție – de exemplu, prin garanții minime – ale unor filme europene non-naționale eligibile;
  • difuzarea de filme europene non-naționale eligibile (costuri de promovare și de publicitate, de digitizare și transcodare).

Beneficiarul va avea la dispoziție 24 de luni pentru a derula proiectul.

Pentru a genera un fond potențial și a se califica pentru măsurile de reinvestire, filmul trebuie să fi fost produs în cea mai mare parte de unul sau mai mulți producători stabiliți în țări participante la subprogramul MEDIA și să fi fost realizat cu participarea semnificativă a profesioniștilor din țările respective. Filmul trebuie să fie o producție de ficțiune, animație sau documentar cu durata de minim 60 de minute și să provină dintr-o țară diferită decât țara în care este distribuit. Filmul nu trebuie să aibă conținut alternativ (operă, concert sau spectacol, etc) sau publicitar, materiale pornografice sau cu caracter rasist sau care promovează violența.

Criterii de atribuire

Pe baza încasărilor din bilete realizate de filmele europene non-naționale distribuite de solicitant în anul de referință (2017), societăților europene de distribuție care sunt eligibile li se va atribui un fond potențial.

Sprijinul va lua forma unui fond potențial ("fondul") care va fi pus la dispoziția distribuitorilor pentru investiții ulterioare în filme europene non-naționale recente.

În limitele resurselor bugetare disponibile, fondul potențial va fi calculat pe baza unei sume fixe pentru fiecare intrare eligibilă, conform prezentării detaliate din ghidul aplicantului.

Filmele pentru care în anul de referință s-au vândut mai puțin de 200 de bilete eligibile nu vor fi luate în considerare la calcularea fondului. Pragurile minime de disponibilitate a fondului au fost stabilite prin modalitatea detaliată în ghid. Fondul nu va fi disponibil dacă într-un anumit an acesta nu atinge pragul minim. Dacă suma fondurilor generate va depăși bugetul disponibil, fiecare fond potențial se va reduce în mod proporțional. Această reducere nu va afecta eligibilitatea fondurilor potențiale care se vor reduce sub pragurile minime de disponibilitate.

Buget

Bugetul total disponibil este de 19 milioane EUR.
Contribuția financiară a Uniunii Europene nu poate depăși 60% din totalul costurilor eligibile.

Termenul de depunere a dosarelor

Data limită pentru trimiterea cererilor: 08.11.2018

Propunerile trebuie depuse cel târziu la ora 12.00 (la prânz, ora Bruxelles-ului) la data-limită aplicabilă, utilizând formularul de cerere online (eForm). Nu se acceptă nicio altă metodă de depunere a cererilor.

Detalii complete

Textul integral ghidului și formularele de cerere pot fi găsite la următoarea adresă de internet: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2018_en

Solicitanții trebuie să furnizeze toate documentele cerute și menționate în formularele electronice.