https://www.europa-creativa.eu/media

Calendar linii de finanţare active

 • În curs de actualizare ...
Vezi toate măsurile de finanţare »

 

Sprijin pentru dezvoltarea conținutului audiovizual în portofolii de proiecte 2020

Cerere de propuneri EACEA/18/2019

Data-limită pentru transmiterea propunerilor:

 • 04.02.2020, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului)

Obiective și descriere

Prezentul anunț de cerere de propuneri are la bază Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului „Europa creativă” (JO L 347/221), precum și rectificarea la acest regulament din 27 iunie 2014 (JO L 189/260).

Prezenta cerere de propuneri este condiționată de disponibilitatea fondurilor în urma adoptării bugetului pentru 2020 de către autoritatea bugetară.

În cadrul obiectivului specific de consolidare a capacității sectorului audiovizual european de a funcționa la nivel transnațional și internațional, una dintre prioritățile subprogramului MEDIA este îmbunătățirea capacității operatorilor din sectorul audiovizualului de a realiza proiecte care să se poată derula în toată Europa și în afara acesteia, precum și de a facilita realizarea de coproducții europene și internaționale.

Subprogramul MEDIA acordă sprijin pentru:

 • realizarea de opere audiovizuale europene, în special cinematografice și de televiziune, cum ar fi cele de ficțiune, documentarele, filmele de animație și cele pentru copii, precum și de opere interactive, cum ar fi jocurile video și creațiile multimedia cu un potențial mai ridicat de circulație transfrontalieră;
 • activități care urmăresc să sprijine societățile europene de producție audiovizuală, în special pe cele independente, în vederea facilitării coproducțiilor europene și internaționale de opere audiovizuale, inclusiv opere de televiziune.

Solicitanți eligibili

Prezentul anunț de cerere de propuneri se adresează societăților europene ale căror activități contribuie la atingerea obiectivelor menționate mai sus, în special societăților europene de producție independente legal constituite cu cel puțin 36 de luni înainte de data depunerii cererii și care pot demonstra un palmares recent.

Sunt eligibile candidaturile din partea entităților juridice înființate într-una dintre următoarele țări, numai dacă sunt îndeplinite toate condițiile menționate la articolul 8 din Regulamentul privind instituirea programului „Europa Creativă:

 • statele membre ale UE și țările și teritoriile de peste mări care sunt eligibile să participe la program în temeiul articolului 58 din Decizia 2001/822/CE a Consiliului;
 • statele aderente, țările candidate și potențial candidate care beneficiază de o strategie de preaderare, în conformitate cu principiile generale și cu clauzele și condițiile generale de participare a acestor țări la programele Uniunii stabilite în acordurile-cadru, în deciziile Consiliului de asociere sau în acordurile similare respective;
 • țările AELS care sunt membre ale SEE, în conformitate cu prevederile Acordului privind SEE;
 • Confederația Elvețiană, pe baza unui acord bilateral care urmează să fie încheiat cu această țară;
 • țările care intră sub incidența politicii europene de vecinătate, în conformitate cu procedurile convenite cu acestea în temeiul acordurilor-cadru care stabilesc participarea lor la programe ale Uniunii Europene.

Programul este deschis, de asemenea, acțiunilor de cooperare bilaterală sau multilaterală care vizează anumite țări sau regiuni, în funcție de creditele suplimentare plătite de țările sau regiunile respective și de acordurile specifice care urmează să fie convenite cu acestea.
Programul permite cooperarea și acțiunile comune cu țări care nu participă la program, precum și cu organizații internaționale care activează în sectoarele culturale și creative, cum ar fi UNESCO, Consiliul Europei, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică sau Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, pe baza contribuțiilor comune la realizarea obiectivelor programului.
Pot fi selectate și propuneri ale unor candidați din țări aflate în afara UE, cu condiția ca, la data deciziei de atribuire, să fi fost semnate acorduri de stabilire a modalităților de participare a țărilor respective la programul instituit prin regulamentul menționat mai sus.

Activități eligibile

Sunt eligibile activitățile de realizare a următoarelor tipuri de opere audiovizuale:

 • lungmetraje, filme de animație și documentare creative cu durata de minimum 60 de minute, destinate în principal lansării în cinematografe;
 • proiecte de ficțiune (unice sau seriale) cu durata totală de minimum 90 de minute, de animație (unice sau seriale) cu durata totală de minimum 24 de minute și documentare creative (unice sau seriale) cu durata totală de minimum 50 de minute, destinate în principal difuzării televizate;
 • proiecte de ficțiune care durează sau oferă utilizatorului o experiență de minimum 90 de minute în total, filme de animație care durează sau oferă utilizatorului o experiență de minimum 24 de minute în total și documentare creative care durează sau oferă utilizatorului o experiență de minimum 50 de minute în total, destinate în principal exploatării pe platforme digitale. Condițiile privind experiența minimă oferită utilizatorului nu se aplică în cazul formatelor neliniare (de exemplu, în cazul realității virtuale).

Platformele digitale se adresează următoarelor tipuri de proiecte: filme de animație, documentare creative și proiecte de ficțiune concepute pentru dispozitive cu ecrane multiple, proiecte interactive, seriale web liniare și neliniare, precum și proiecte narative de realitate virtuală.

Începerea filmărilor (sau acțiunea echivalentă) la proiectele depuse trebuie programată după 8 luni de la data depunerii cererii.
De asemenea, solicitantul trebuie să dețină majoritatea drepturilor legate de proiect.

În cazul în care la portofoliu se adaugă un scurtmetraj, activitățile pentru dezvoltarea și producția scurtmetrajului sunt eligibile pentru cofinanțare dacă:
1) scurtmetrajul durează cel mult 20 de minute și susține un nou talent.
2) filmările (sau acțiunea echivalentă) la scurtmetrajul depus nu încep înainte de data depunerii cererii.

Cereri eligibile

Pentru a fi eligibile, cererile trebuie să conțină minimum 3 și maximum 5 proiecte eligibile.

Nu sunt eligibile cererile care solicită o contribuție financiară mai mică de 70 000 EUR.

Beneficiarii de grant pentru un portofoliu de proiecte și semnat în anul în care s-a publicat cererea de propuneri (2019) nu pot participa.

Solicitanții pot depune o singură cerere pe an, fie pentru un portofoliu de proiecte (cerere de propuneri EACEA 18/2019), fie pentru unul dintre cele două termene pentru cererea de proiect individual (cerere de propuneri EACEA 17/2019).

Durata maximă a proiectului este de 36 de luni de la data declanșării acțiunii.

Criterii de atribuire

Se va acorda un punctaj dintr-un total de 100 de puncte, pe baza următoarelor ponderi:

 • relevanță și valoare adăugată europeană (30 de puncte)
  • capacitatea societății de a realiza la nivel european și internațional un portofoliu (pachet) de 3 până la 5 proiecte precum și capacitatea societății de a inova prin activitățile sale.
 • calitatea conținutului și a activităților (15 de puncte)
  • calitatea portofoliului de proiecte și calitatea strategiei de dezvoltare
 • difuzarea rezultatelor proiectului (35 de puncte)
  • potențialul de a atinge audiența la nivel european și internațional, precum și strategia europeană și internațională de distribuție și de marketing
 • impactul și viabilitatea (20 puncte)
  • calitatea strategiei de finanțare și dimensiunea sa europeană, precum și potențialul concret al portofoliului de proiecte

Se acordă „automat” puncte suplimentare pentru:
1) societățile solicitante înființate în țări cu capacitate de producție redusă (10 puncte suplimentare);
2) societățile solicitante înființate în țări cu capacitate de producție medie (5 puncte suplimentare).

Buget

Bugetul total disponibil este de 12,5 milioane EUR. Contribuția financiară se acordă sub formă de subvenție.

Contribuția minimă pe acțiune este de 70 000 EUR.

Contribuția maximă pe acțiune este de:

 • 200 000 EUR pentru un portofoliu fără proiect de scurtmetraj;
 • 210 000 EUR pentru un portofoliu la care se adaugă un proiect de scurtmetraj;
 • 150 000 EUR pentru un portofoliu doar cu documentare creative și fără un proiect de scurtmetraj;
 • 160 000 pentru un portofoliu doar cu documentare creative, la care se adaugă un proiect de scurtmetraj;

Contribuția financiară minimă alocată unui proiect din portofoliu este de 10 000 EUR, iar cea maximă este de 60 000 EUR, cu condiția ca suma să nu depășească 50 % din costurile de dezvoltare eligibile ale proiectului. În cazul în care la portofoliu se adaugă un scurtmetraj, contribuția maximă pentru acesta din urmă este de 10 000 EUR, cu condiția ca această contribuție să nu depășească 80 % din costurile de producție eligibile (inclusiv costurile de dezvoltare) ale proiectului.

Termenul de depunere a dosarelor

Cererea de propuneri are un singur termen. Cererea de finanțare trebuie depusă și primită în intervalul cuprins între data publicării cererii de propuneri și 04.02.2020, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului), data închiderii cererii de propuneri.
Propunerile trebuie primite cel târziu la ora 17.00 (ora Bruxelles-ului) în ziua respectivă, prin intermediul formularului electronic de candidatură (eForm).
Nu se acceptă nicio altă metodă de depunere a candidaturii.
Candidații trebuie să furnizeze toate documentele solicitate și menționate în formularele electronice.

Detalii complete

Textul complet al orientărilor și formularele de cerere sunt disponibile aici.

Candidaturile trebuie să respecte toate cerințele orientărilor și să fie depuse cu ajutorul formularelor electronice (eForm) puse la dispoziție.

Rezultate »