Sprijin pentru dezvoltarea de portofolii de proiecte 2018

Cerere de propuneri EACEA/23/2017

Obiective și descriere

Prezentul anunț de cerere de propuneri are la bază Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului „Europa creativă” (JO L 347/221), precum și rectificarea la acest regulament din 27 iunie 2014 (JO L 189/260).

Prezenta cerere de propuneri este condiționată de disponibilitatea fondurilor în urma adoptării bugetului pentru 2018 de către autoritatea bugetară.

În cadrul obiectivului de consolidare a capacității sectorului audiovizual european, una dintre prioritățile subprogramului MEDIA este îmbunătățirea capacității producătorilor din sectorul audiovizual de a realiza proiecte audiovizuale europene care să poată fi difuzate în cadrul Uniunii Europene și în afara acesteia și de a facilita realizarea de coproducțiile europene și internaționale.

Subprogramul MEDIA acordă sprijin pentru:

 • Realizarea de opere audiovizuale europene, în special opere cinematografice și de televiziune cum ar fi cele de ficțiune, documentarele, filmele de animație și cele pentru copii, precum și operele interactive, cum ar fi jocurile video și multimedia cu un potențial mai ridicat de circulație transfrontalieră;
 • activități care urmăresc să sprijine societățile europene de producție audiovizuală, în special societățile independente de producție, în vederea facilitării coproducțiilor europene și internaționale de opere audiovizuale, inclusiv opere de televiziune.

Solicitanți eligibili

Prezentul anunț de cerere de propuneri se adresează societăților europene ale căror activități contribuie la atingerea obiectivelor menționate mai sus, în special societăților europene de producție independente legal constituite cu cel puțin 36 de luni înainte de data depunerii cererii și care pot demonstra un palmares recent.

Candidaturile din partea entităților juridice stabilite într-una din următoarele categorii de țări sunt eligibile numai dacă sunt îndeplinite toate condițiile menționate la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea programului „Europa creativă”(JO L 347/221), iar Comisia Europeană a inițiat negocieri cu țara respectivă:

 • statele membre ale UE și țările și teritoriile de peste mări care sunt eligibile să participe la program în temeiul articolului 58 din Decizia 2001/822/CE a Consiliului;
 • statele aderente, țările candidate și potențial candidate care beneficiază de o strategie de preaderare, în conformitate cu principiile generale și cu clauzele și condițiile generale de participare a acestor țări la programele Uniunii stabilite în acordurile-cadru, în deciziile Consiliului de asociere sau în acordurile similare respective;
 • țările AELS care sunt membre ale SEE, în conformitate cu prevederile Acordului privind SEE;
 • Confederația Elvețiană, pe baza unui acord bilateral care urmează să fie încheiat cu această țară;
 • țările care intră sub incidența politicii europene de vecinătate, în conformitate cu procedurile convenite cu acestea în temeiul acordurilor-cadru care stabilesc participarea lor la programe ale Uniunii Europene.

Programul este deschis, de asemenea, acțiunilor de cooperare bilaterală sau multilaterală care vizează anumite țări sau regiuni, în funcție de creditele suplimentare plătite de țările sau regiunile respective și de acordurile specifice care urmează să fie convenite cu acestea.

Programul permite cooperarea și acțiunile comune cu țări care nu participă la program, precum și cu organizații internaționale care activează în sectoarele culturale și creative, cum ar fi UNESCO, Consiliul Europei, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică sau Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, pe baza contribuțiilor comune la realizarea obiectivelor programului.

Pot fi selectate și propuneri ale unor candidați din țări aflate în afara UE, cu condiția ca, la data deciziei de atribuire, să fi fost semnate acorduri de stabilire a modalităților de participare a țărilor respective la programul instituit prin regulamentul menționat mai sus.

Acțiuni eligibile

Următoarele tipuri de activități sunt eligibile în cadrul prezentei cereri de propuneri:

1) Sunt eligibile activitățile de realizare a următoarelor tipuri de opere audiovizuale:

 • lungmetraje, filme de animație și documentare creative cu durata de minimum 60 de minute, destinate în principal lansării în cinematografe;
 • proiecte de ficțiune (unice sau seriale) cu durata totală de minimum 90 de minute, de animație (unice sau seriale) cu durata totală de minimum 24 de minute și documentare creative (unice sau seriale) cu durata totală de minimum 50 de minute, destinate în principal difuzării televizate;
 • proiecte de ficțiune care durează sau oferă utilizatorului o experiență de minimum 90 de minute în total, filme de animație care durează sau oferă utilizatorului o experiență de minimum 24 de minute în total și documentare creative care durează sau oferă utilizatorului o experiență de minimum 50 de minute în total, destinate în principal exploatării pe platforme digitale. Condițiile privind experiența minimă oferită utilizatorului nu se aplică în cazul formatelor neliniare (de exemplu, în cazul realității virtuale).

Platformele digitale se adresează următoarelor tipuri de proiecte: filme de animație, documentare creative și proiecte de ficțiune concepute pentru dispozitive cu ecrane multiple, proiecte interactive, seriale web liniare și neliniare, precum și proiecte narative de realitate virtuală.

2) Activități de dezvoltare și producție a unui scurtmetraj de maximum 20 de minute

Cererea de propuneri are un singur termen-limită. Cererea de finanțare trebuie depusă și primită între data publicării cererii de propuneri și 6 februarie 2018, ora 12.00 (la prânz, ora Bruxelles-ului), data închiderii cererii de propuneri.
Durata maximă a proiectului este de 36 de luni de la începerea acțiunii.

Criterii de atribuire

Se va acorda un punctaj dintr-un total de 100 de puncte, pe baza următoarelor ponderi:

 • relevanță și valoare adăugată europeană (20 de puncte)
  • capacitatea societății de a realiza la nivel european și internațional un portofoliu (pachet) de 3 până la 5 proiecte
 • calitatea conținutului și a activităților (20 de puncte)
  • calitatea portofoliului de proiecte, calitatea strategiei de dezvoltare, calitatea strategiei de finanțare și dimensiunea sa europeană
 • difuzarea rezultatelor proiectului (20 de puncte)
  • strategia de distribuție la nivel european și internațional și strategia de marketing
 • organizarea echipei care va realiza proiectele (10 puncte)
  • repartizarea rolurilor și a responsabilităților echipei creative în raport cu obiectivele specifice ale acțiunii propuse
 • impactul și viabilitatea (10 puncte)
  • potențialul de fezabilitate a portofoliului de proiecte
 • caracterul inovator (20 de puncte)
  • capacitatea societății de a fi inovatoare în activitățile sale

Se acordă „automat” puncte suplimentare pentru:
1) societățile solicitante înființate în țări cu capacitate de producție redusă (10 puncte suplimentare);
2) societățile solicitante înființate în țări cu capacitate de producție medie (5 puncte suplimentare).

Buget

Bugetul total disponibil este de 12,5 milioane EUR. Contribuția financiară se acordă sub formă de subvenție.

Contribuția minimă pe acțiune, conform prezentelor orientări, este de 70 000 EUR. În cazul unui portofoliu fără un proiect de scurtmetraj, contribuția este limitată la maximum 200 000 EUR.

În cazul unui portofoliu format doar din proiecte de documentare creative, fără un proiect de scurtmetraj, suma este limitată la 150 000 EUR.

Contribuția financiară acordată nu va depăși în niciun caz 50 % din costurile totale eligibile de realizare a portofoliului, prezentate de candidat.

În cazul în care la portofoliu se adaugă un proiect de scurtmetraj, contribuția maximă pe acțiune este de 210 000 EUR, iar în cazul unui portofoliu constând în documentare creative, suma este limitată la 160 000 EUR.

Contribuția financiară minimă care poate fi acordată unui proiect din portofoliu este de 10 000 EUR, iar cea maximă este de până la 60 000 EUR, cu condiția ca suma să nu depășească 50 % din costurile eligibile ale proiectului. În cazul în care la portofoliu se adaugă un scurtmetraj, contribuția financiară maximă pentru acesta din urmă este de până la 10 000 EUR, cu condiția ca această contribuție să nu depășească 80 % din costurile de producție eligibile (inclusiv costurile de dezvoltare) ale proiectului.

Termenul de depunere a dosarelor

Data limită pentru depunerea candidaturilor este 06.02.2018. Propunerile trebuie primite cel târziu la ora 12.00 (la prânz, ora Bruxelles-ului) în ziua respectivă, prin intermediul formularului electronic de candidatură (eForm).

Nu se acceptă nicio altă metodă de depunere a candidaturii.

Candidații trebuie să furnizeze toate documentele solicitate și menționate în formularele electronice.

Detalii complete

Textul complet al orientărilor și formularele de cerere sunt disponibile la următoarea adresă de internet: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-slate-funding-2018_en

Candidaturile trebuie să respecte toate cerințele orientărilor și să fie depuse cu ajutorul formularelor electronice (eForm) puse la dispoziție.

Rezultate »