https://www.europa-creativa.eu/media

Calendar linii de finanţare active

 • ├Än curs de actualizare ...
Vezi toate măsurile de finanţare »

 

Sprijin pentru formare

Cerere de propuneri EACEA/09/2018

Obiective și descriere

Prezentul anun╚Ť de cerere de propuneri are la baz─â Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European ╚Öi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului „Europa creativ─â” (JO L 347/221), precum ╚Öi rectificarea la acest regulament din 27 iunie 2014 (JO L 189/260).

În domeniul consolid─ârii capacit─â╚Ťilor sectorului audiovizual, una dintre priorit─â╚Ťile subprogramului MEDIA este facilitarea dobândirii ╚Öi îmbun─ât─â╚Ťirii abilit─â╚Ťilor ╚Öi competen╚Ťelor în cazul profesioni╚Ötilor din domeniul audiovizualului ╚Öi a constituirii de re╚Ťele, inclusiv încurajarea utiliz─ârii tehnologiilor digitale pentru a se asigura adaptarea la evolu╚Ťia pie╚Ťei, testarea unor noi abord─âri pentru dezvoltarea publicului ╚Öi testarea noilor modele de afaceri.

Subprogramul MEDIA acord─â sprijin pentru dezvoltarea unei game complete de m─âsuri de formare care s─â promoveze dobândirea ╚Öi îmbun─ât─â╚Ťirea abilit─â╚Ťilor ╚Öi competen╚Ťelor în cazul profesioni╚Ötilor din domeniul audiovizual, schimbul de cuno╚Ötin╚Ťe ╚Öi colaborarea în re╚Ťele, inclusiv integrarea tehnologiilor digitale.

Obiectivul acestei linii de finan┼úare este facilitarea ┼či îmbun─ât─â┼úirea competen┼úelor profesioni┼čtilor din industria audiovizual─â ┼či dezvoltarea de re┼úele; accentul se pune pe utilizarea tehnologiilor digitale pentru a asigura adaptarea la cele mai recente tendin┼úe ale pie┼úei, testarea unor noi tehnici narative în toate formatele ┼či pe toate platformele, testarea de noi modalit─â┼úi pentru dezvoltarea publicului - inclusiv pentru atragerea publicului tân─âr, testarea unor noi modele de afaceri ┼či cre┼čterea capacit─â┼úii de a accesa finan┼úare.

Solicitan╚Ťi eligibili

Solicitan╚Ťii trebuie s─â fie entit─â╚Ťi europene din sectorul audiovizual (societ─â╚Ťi private, organiza╚Ťii non-profit, asocia╚Ťii, organiza╚Ťii caritabile, funda╚Ťii, municipalit─â╚Ťi/prim─ârii etc.) care î╚Öi au sediul în una dintre ╚Ť─ârile participante la subprogramul MEDIA ╚Öi care sunt de╚Ťinute în mod direct sau prin participare majoritar─â de resortisan╚Ťi ai acestor ╚Ť─âri.

Candidaturile din partea entit─â╚Ťilor juridice stabilite într-una din urm─âtoarele categorii de ╚Ť─âri sunt eligibile numai dac─â sunt îndeplinite toate condi╚Ťiile men╚Ťionate la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European ╚Öi al Consiliului privind instituirea programului „Europa creativ─â”(JO L 347/221), iar Comisia European─â a ini╚Ťiat negocieri cu ╚Ťara respectiv─â:

 • statele membre ale UE ╚Öi ╚Ť─ârile ╚Öi teritoriile de peste m─âri care sunt eligibile s─â participe la program în temeiul articolului 58 din Decizia 2001/822/CE a Consiliului;
 • statele aderente, ╚Ť─ârile candidate ╚Öi poten╚Ťial candidate care beneficiaz─â de o strategie de preaderare, în conformitate cu principiile generale ╚Öi cu clauzele ╚Öi condi╚Ťiile generale de participare a acestor ╚Ť─âri la programele Uniunii Europene stabilite în acordurile-cadru, în deciziile Consiliului de asociere sau în acordurile similare respective;
 • ╚Ť─ârile AELS care sunt membre ale SEE, în conformitate cu prevederile Acordului privind SEE;
 • Confedera╚Ťia Elve╚Ťian─â, pe baza unui acord bilateral care urmeaz─â s─â fie încheiat cu aceast─â ╚Ťar─â;
 • ╚Ť─ârile care intr─â sub inciden╚Ťa politicii europene de vecin─âtate, în conformitate cu procedurile convenite cu acestea în temeiul acordurilor-cadru care stabilesc participarea lor la programe ale Uniunii Europene.

Programul este deschis, de asemenea, ac╚Ťiunilor de cooperare bilateral─â sau multilateral─â care vizeaz─â anumite ╚Ť─âri sau regiuni, în func╚Ťie de creditele suplimentare pl─âtite de ╚Ť─ârile sau regiunile respective ╚Öi de acordurile specifice care urmeaz─â s─â fie convenite cu acestea.

Programul permite cooperarea ╚Öi ac╚Ťiunile comune cu ╚Ť─âri care nu particip─â la program, precum ╚Öi cu organiza╚Ťii interna╚Ťionale care activeaz─â în sectoarele culturale ╚Öi creative, cum ar fi UNESCO, Consiliul Europei, Organiza╚Ťia pentru Cooperare ╚Öi Dezvoltare Economic─â sau Organiza╚Ťia Mondial─â a Propriet─â╚Ťii Intelectuale, pe baza contribu╚Ťiilor comune la realizarea obiectivelor programului.

Pot fi selectate ╚Öi propuneri ale unor candida╚Ťi din ╚Ť─âri aflate în afara UE, cu condi╚Ťia ca, la data deciziei de atribuire, s─â fi fost semnate acorduri de stabilire a modalit─â╚Ťilor de participare a ╚Ť─ârilor respective la programul instituit prin regulamentul men╚Ťionat mai sus.

Ac╚Ťiuni eligibile

Dosarele trebuie s─â fie depuse pentru activit─â╚Ťi care vizeaz─â dezvoltarea capacit─â╚Ťii profesioni╚Ötilor din sectorul audiovizualului de a în╚Ťelege ╚Öi a integra o dimensiune european─â ╚Öi interna╚Ťional─â în activitatea lor prin îmbun─ât─â╚Ťirea expertizei în urm─âtoarele domenii:

 • formare referitoare la: dezvoltarea publicului, marketing, noi modele de distribu┼úie ┼či exploatare, inclusiv cele care se bazeaz─â pe cele mai recente tehnologii digitale în special pentru atragerea publicului tân─âr;
 • formarea privind managementul financiar ┼či comercial în vederea cre┼čterii capacit─â┼úii de a accesa finan┼úare, instrumente financiare sau noi modele de afaceri;
 • formarea privind dezvoltarea ╚Öi realizarea de opere audiovizuale, inclusiv inovarea privind con┼úinutul audiovizual (noi tehnici narative în toate formatele ┼či pe toate platformele), partajarea de cuno╚Ötin╚Ťe ╚Öi capacitatea de interconectare prin re╚Ťele;
 • formare privind solu╚Ťionarea problemelor legate de trecerea la formatul digital pentru a asigura adaptarea la evolu╚Ťiile pie╚Ťei.

Solicitan╚Ťii trebuie s─â depun─â dosarul pentru una dintre urm─âtoarele trei categorii de ac╚Ťiuni,  în func╚Ťie de amploare, cerin╚Ťe, obiective ╚Öi dimensiunea interna╚Ťional─â/ european─â/ regional─â:

 1. Ac╚Ťiuni europene: ac╚Ťiuni care vizeaz─â dobândirea ╚Öi perfec╚Ťionarea abilit─â╚Ťilor ╚Öi competen╚Ťelor profesioni╚Ötilor de a-╚Öi desf─â╚Öura activitatea în principal în Europa;
 2. Ac╚Ťiuni interna╚Ťionale: ac╚Ťiuni care vizeaz─â dezvoltarea expertizei, a cuno╚Ötin╚Ťelor ╚Öi a capacit─â╚Ťii profesioni╚Ötilor europeni de a-╚Öi desf─â╚Öura activitatea în afara Europei prin interconectare prin re╚Ťele ╚Öi colaborare cu profesioni╚Ötii din afara Europei;
 3. Ac┼úiuni regionale: ac┼úiuni care vizeaz─â dezvoltarea capacit─â┼úii profesioni┼čtilor din ┼ú─âri cu capacitate audiovizual─â sc─âzut─â .

În cadrul acestei cereri de propuneri, solicitantul depune o propunere în vederea stabilirii unui parteneriat de trei ani cu subprogramul MEDIA printr-un instrument contractual denumit Acord cadru de parteneriat/ Framework Partnership Agreement (FPA).

Activit─â┼úile trebuie s─â înceap─â în perioada cuprins─â între data semn─ârii deciziei de acordare a grantului ┼či 31.08.2019.

Durata maxim─â a ac╚Ťiunii este de 12 luni.

Criteriile de atribuire

Dosarele eligibile vor fi evaluate pe baza unui punctaj de 100 de puncte, în func╚Ťie de urm─âtoarele criterii ╚Öi ponderi:

 • Relevan╚Ť─â ╚Öi valoare ad─âugat─â european─â (30 de puncte)
  Relevan╚Ťa con╚Ťinutului activit─â╚Ťii, inclusiv dimensiunea interna╚Ťional─â/ european─â/ regional─â a acesteia în ceea ce prive╚Öte obiectivele cererii de propuneri, cerin╚Ťele ╚Öi tendin╚Ťele industriei, în special privind atragerea publicului tân─âr ┼či utilizarea tehnologiilor digitale, nivelul de inova╚Ťie al proiectului fa╚Ť─â de oferta de formare european─â existent─â, cooperarea dintre diferi┼úi profesioni┼čti din ┼ú─âri diferite ╚Öi parteneriatele cu industria audiovizualului - inclusiv anima┼úia.
 • Calitatea con╚Ťinutului ╚Öi a activit─â╚Ťilor (40 de puncte)
  Caracterul adecvat al con┼úinutului ┼či metodologiei ac┼úiunii propuse fa╚Ť─â de obiective, adecvarea formatului, eficien┼úa ┼či integrarea aspectelor inovative bazate pe utilizarea celor mai recente tehnologii digitale - în special instrumente digitale de promovare, inovarea privind con┼úinutul ┼či tehnica narativ─â, dezvoltarea talentelor, accesul la finan┼úare. O aten┼úie deosebit─â este acordat─â adecv─ârii con┼úinutului ac┼úiunii la metodologia propus─â, la abordarea pedagogic─â ┼či la dezvoltarea capacit─â┼úii profesioni┼čtilor din ┼ú─âri cu capacitate audiovizual─â sc─âzut─â.
 • Diseminarea rezultatelor proiectului, impact ╚Öi sustenabilitate (20 de puncte)
  Mecanisme de diseminare a bunelor practici ╚Öi a rezultatelor, impactul ac┼úiunii referotor la profesioni╚Ötii participan╚Ťi, companiile individuale, sectorul audiovizual ┼či distribu┼úia digital─â a operelor precum ╚Öi impactul asupra accesului persoanelor fizice ╚Öi al companiilor la pie╚Ťe ╚Öi re╚Ťele interna╚Ťionale.
 • Organizarea echipei care va realiza proiectul (10 puncte)
  Repartizarea rolurilor ╚Öi responsabilit─â╚Ťilor echipei, precum ╚Öi relevan╚Ťa expertizei pedagogice a preparatorilor, a exper╚Ťilor ╚Öi a îndrum─âtorilor în raport cu obiectivele ac╚Ťiunii de formare.

Buget

Bugetul total disponibil este estimat la 7.5 milioane EUR.

Contribu╚Ťia financiar─â a Uniunii Europene nu poate dep─â╚Öi:

 • 60 % din totalul costurilor eligibile ale ac╚Ťiunii, în cazul ac╚Ťiunilor europene;
 • 80 % din totalul costurilor eligibile ale ac╚Ťiunii, în cazul ac╚Ťiunilor interna┼úionale sau regionale.

Uniunea European─â î╚Öi rezerv─â dreptul de a nu aloca toate fondurile disponibile.

Termenul de depunere a dosarelor

Propunerile trebuie depuse cel târziu la 26.04.2018, ora 12.00 (la prânz, ora Bruxelles-ului), utilizându-se formularul de înscriere online (eForm). Nu se accept─â nicio alt─â metod─â de depunere a dosarelor.
Solicitan╚Ťii trebuie s─â furnizeze toate documentele solicitate ╚Öi men╚Ťionate în formularele electronice.

Detalii complete

Textul integral al îndrum─ârilor ╚Öi formularele de înscriere pot fi g─âsite la urm─âtoarea adres─â de internet: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-training-2018-eacea092018_en

Dosarele trebuie s─â respecte toate condi╚Ťiile precizate în îndrum─âri ╚Öi s─â fie depuse utilizând formularele electronice puse la dispozi╚Ťie.

Rezultate