https://www.europa-creativa.eu/media

Calendar linii de finanţare active

 • În curs de actualizare ...
Vezi toate măsurile de finanţare »

 

Sprijin pentru dezvoltarea de jocuri video europene 2018

Cerere de propuneri – EACEA/24/2017

Obiective și descriere

Prezentul anunț de cerere de propuneri are la bază Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului „Europa creativă” (JO L 347/221), precum și rectificarea la acest regulament din 27 iunie 2014 (JO L 189/260).

Prezenta cerere de propuneri este condiționată de disponibilitatea fondurilor în urma adoptării bugetului pentru 2018 de către autoritatea bugetară.

În domeniul consolidării capacităților sectorului audiovizual, una dintre prioritățile subprogramului MEDIA este îmbunătățirea capacității operatorilor din sectorul audiovizualului de a elabora opere audiovizuale europene care să aibă potențialul de a circula în Uniunea Europeană și în afara acesteia și de a facilita coproducțiile europene și internaționale.

Subprogramul MEDIA acordă sprijin pentru elaborarea de opere audiovizuale europene, în special opere cinematografice și de televiziune cum ar fi cele de ficțiune, documentarele, filmele de animație și cele pentru copii, precum și operele interactive, cum ar fi jocurile video și multimedia cu un potențial mai ridicat de circulație transfrontalieră.

Solicitanți eligibili

Prezentul anunț de cerere de propuneri se adresează societăților europene producătoare de jocuri video, constituite legal cu cel puțin 12 luni înainte de data depunerii cererii și care pot demonstra un palmares recent.

Candidaturile din partea entităților juridice stabilite într-una din următoarele categorii de țări sunt eligibile numai dacă sunt îndeplinite toate condițiile menționate la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea programului „Europa creativă”(JO L 347/221), iar Comisia Europeană a inițiat negocieri cu țara respectivă:

 • statele membre ale UE și țările și teritoriile de peste mări care sunt eligibile să participe la program în temeiul articolului 58 din Decizia 2001/822/CE a Consiliului;
 • statele aderente, țările candidate și potențial candidate care beneficiază de o strategie de preaderare, în conformitate cu principiile generale și cu clauzele și condițiile generale de participare a acestor țări la programele Uniunii Europene stabilite în acordurile-cadru, în deciziile Consiliului de asociere sau în acordurile similare respective;
 • țările AELS care sunt membre ale SEE, în conformitate cu prevederile Acordului privind SEE;
 • Confederația Elvețiană, pe baza unui acord bilateral care urmează să fie încheiat cu această țară;
 • țările care intră sub incidența politicii europene de vecinătate, în conformitate cu procedurile convenite cu acestea în temeiul acordurilor-cadru care stabilesc participarea lor la programe ale Uniunii Europene.

Programul este deschis, de asemenea, acțiunilor de cooperare bilaterală sau multilaterală care vizează anumite țări sau regiuni, în funcție de creditele suplimentare plătite de țările sau regiunile respective și de acordurile specifice care urmează să fie convenite cu acestea.

Programul permite cooperarea și acțiunile comune cu țări care nu participă la program, precum și cu organizații internaționale care activează în sectoarele culturale și creative, cum ar fi UNESCO, Consiliul Europei, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică sau Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, pe baza contribuțiilor comune la realizarea obiectivelor programului.

Pot fi selectate și propuneri ale unor candidați din țări aflate în afara UE, cu condiția ca, la data deciziei de atribuire, să fi fost semnate acorduri de stabilire a modalităților de participare a țărilor respective la programul instituit prin regulamentul menționat mai sus.

Acțiuni eligibile

Sunt eligibile doar activitățile legate de faza de realizare a următoarelor proiecte:

 • jocuri video cu scenariu narativ, indiferent de platforma sau metoda de distribuție preconizată.

Oricare ar fi tipul ales, jocurile video trebuie să fie destinate exploatării comerciale.

Cererea de propuneri are un singur termen. Cererea de finanțare trebuie depusă între data publicării cererii de propuneri și 8.3.2018, ora 12.00 (la prânz, ora Bruxelles-ului).

Durata maximă a proiectului este de 36 de luni de la începerea acțiunii.

Criterii de atribuire

Se va acorda un punctaj dintr-un total de 100 de puncte, pe baza următoarelor ponderi:

 • Calitatea conținutului și a activităților (20 de puncte)
  • Calitatea conținutului, scenariul narativ al proiectului și originalitatea conceptului în raport cu operele existente
 • Caracterul inovator al proiectului (20 de puncte)
  • Inovația, adică măsura în care proiectul depășește limitele ofertei deja existente a aceluiași gen prin propunerea de tehnici și conținuturi „de ultimă oră”
 • Relevanța și valoarea adăugată europeană (20 de puncte)
  • Strategia de dezvoltare și potențialul de exploatare la nivel internațional în Europa (inclusiv gestionarea drepturilor de proprietate intelectuală)
 • Difuzarea rezultatelor proiectului (20 de puncte)
  • Strategia de distribuție, de comunicare și de marketing și adecvarea la publicul țintă, inclusiv caracteristicile de accesibilitate
 • Organizarea echipei de proiect (10 puncte)
  • Repartizarea rolurilor și a responsabilităților echipei de creație în raport cu obiectivele specifice ale acțiunii propuse
 • Impactul și viabilitatea (10 puncte)
  • Strategia de finanțare a realizării și producției, precum și potențialul proiectului de a fi realizat

Se acordă „automat” puncte suplimentare pentru:
1) proiectele care vizează în mod special copiii (cu vârsta de până la 12 ani) (5 puncte suplimentare)

Buget

Bugetul total disponibil este de 3,78 milioane EUR. Contribuția financiară se acordă sub formă de subvenție. Contribuția reprezintă o sumă între 10 000 EUR și 150 000 EUR pentru dezvoltarea conceptului și realizarea proiectului unui joc video european (activitățile premergătoare etapei în care conceptul devine un prototip executabil sau o versiune de probă a jocului).

Contribuția financiară acordată nu va depăși în niciun caz 50 % din costurile totale eligibile prezentate de solicitant.

Termenul de depunere a dosarelor

Cererile trebuie transmise Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) utilizând formularul de cerere online (formular electronic) până la data de 8.03.2018, ora 12.00 (la prânz, ora Bruxelles-ului). Nu se acceptă nicio altă metodă de depunere a cererii.

Solicitanții trebuie să furnizeze toate documentele cerute și menționate în formularele electronice.

Detalii complete

Textul complet al ghidului și formularele de cerere se găsesc la următoarea adresă de internet:https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-european-video-games-2018_en

Cererile trebuie să respecte toate cerințele ghidului și să fie depuse cu ajutorul formularelor puse la dispoziție.

Rezultate »