Calendar linii de finanţare active

 • În curs de actualizare ...
Vezi toate măsurile de finanţare »

 

Sprijin pentru includerea în programele de televiziune a operelor audiovizuale europene

Cerere de propuneri EACEA 20/2019

Datele-limită pentru transmiterea propunerilor:

 • 28/11/2019, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului)
 • 14/05/2020, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului)

Obiective și descriere

Prezentul anunț de cerere de propuneri are la bază Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului „Europa creativă” (JO L 347/221), precum și rectificarea la acest regulament din 27 iunie 2014 (JO L 189/260).

Prezenta cerere de propuneri este condiționată de disponibilitatea fondurilor în urma adoptării bugetului pentru 2020 de către autoritatea bugetară.

În cadrul obiectivului specific de consolidare a capacităților sectorului audiovizual european de a funcționa la nivel transnațional și internațional, una dintre prioritățile subprogramului MEDIA este îmbunătățirea capacității operatorilor din sectorul audiovizualului de a dezvolta opere audiovizuale europene care să aibă potențialul de a circula în UE și în afara acesteia și de a facilita coproducțiile europene și internaționale, inclusiv de televiziune.

Subprogramul MEDIA acordă sprijin pentru următoarele măsuri:

 • activități care urmăresc să sprijine societățile europene de producție audiovizuală, în special societățile independente de producție, în vederea facilitării coproducțiilor europene și internaționale de opere audiovizuale, inclusiv opere de televiziune.

Solicitanți eligibili

Solicitanții trebuie să fie societăți europene de producție audiovizuală independente care sunt producătorul majoritar al operei.

În măsura în care sunt îndeplinite toate condițiile menționate la articolul 8 din Regulamentul privind instituirea programului „Europa creativă”, iar Comisia a lansat negocierile cu țara respectivă, sunt eligibile dosarele depuse de entități juridice din una dintre următoarele țări:

 • statele membre ale UE și țările și teritoriile de peste mări care sunt eligibile să participe la program în temeiul articolului 58 din Decizia 2001/822/CE a Consiliului;
 • țările aderente, țările candidate și țările potențial candidate care beneficiază de o strategie de preaderare, în conformitate cu principiile generale și cu clauzele și condițiile generale de participare a acestor țări la programele Uniunii stabilite în acordurile-cadru, în deciziile Consiliului de asociere sau în acordurile similare respective;
 • țările AELS care sunt membre ale SEE, în conformitate cu dispozițiile Acordului privind SEE;
 • Confederația Elvețiană, pe baza unui acord bilateral care urmează să fie încheiat cu această țară;
 • Țările care intră sub incidența politicii europene de vecinătate, în conformitate cu procedurile convenite cu aceste țări în urma acordurilor-cadru privind participarea lor la programele Uniunii.

Programul este deschis, de asemenea, pentru acțiunile de cooperare bilaterală sau multilaterală care vizează țările sau regiunile selectate pe baza unor credite suplimentare plătite de aceste țări sau de aceste regiuni și a unor acorduri specifice care urmează a fi convenite cu țările sau regiunile respective.

Programul permite cooperarea și acțiunile comune cu țările care nu participă la program, precum și cu organizațiile internaționale care sunt active în sectoarele culturale și creative, precum UNESCO, Consiliul Europei, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică sau Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, pe baza unor contribuții comune pentru realizarea obiectivelor programului.

Pot fi selectate și propuneri ale unor solicitanți din țări din afara UE, cu condiția ca, la data deciziei de atribuire, să fi fost semnate acorduri care să stabilească modalitățile de participare a țărilor respective la programul instituit prin regulamentul menționat mai sus.

Acțiuni eligibile

 • Filmele dramă (proiecții unice sau seriale) cu o durată totală de cel puțin 90 de minute, destinate în primul rând difuzării la televiziune, atât în servicii liniare, cât și neliniare.
 • Sunt eligibile continuări ale filmelor seriale dramă sau sezoanele al doilea și al treilea ale unui film serial dramă existent.
 • Nu sunt eligibile sezoanele al patrulea și următoarele ale unui film dramă existent.
 • Filmele de animație (proiecții unice sau seriale) cu o durată totală de cel puțin 24 de minute, destinate în primul rând difuzării la televiziune, atât în serviciile liniare, cât și neliniare.
 • Nu sunt eligibile continuări ale filmelor seriale de animație sau sezoanele al doilea, al treilea și următoarele ale unui film serial de animație existent.
 • Filmele documentare creative (proiecții unice sau seriale) cu o durată totală de cel puțin 50 de minute, destinate în primul rând difuzării la televiziune, atât în serviciile liniare, cât și neliniare.
 • Nu sunt eligibile continuări ale filmelor documentare sau sezoanele al doilea, al treilea și următoarele ale unui film documentar existent.

Opera trebuie produsă cu participarea semnificativă a unor profesioniști care sunt resortisanți și/sau rezidenți ai țărilor participante la subprogramul MEDIA.

Opera trebuie prezentată cel târziu în prima zi de filmare (sau la începerea animației pentru proiectele de animație).

Opera trebuie să implice participarea a cel puțin trei societăți de radiodifuziune și televiziune din trei țări participante la subprogramul MEDIA.

Drepturile de difuzare acordate societăților de radiodifuziune și televiziune participante la producție trebuie să revină producătorului după o perioadă maximă a licenței de:

 • 7 ani, dacă participarea societății de radiodifuziune și televiziune este sub formă de vânzare prealabilă;
 • 10 ani, dacă participarea societății de radiodifuziune și televiziune este și sub formă de coproducție.

Radiodifuzorul nu poate fi coproducătorul majoritar al lucrărilor în ceea ce privește drepturile, iar contribuția sa nu poate depăși 70 % din finanțarea totală a producției.

Cel puțin 50% din bugetul total estimat al producției trebuie să provină din țările participante la subprogramul MEDIA.

Cel puțin 50% din finanțarea bugetului total estimat al producției trebuie să fie garantat din surse de finanțare terțe (prin finanțare directă sau prin vânzare anticipată de drepturi).

Durata maximă a proiectelor este de 24 de luni sau, în cazul serialelor, de 36 de luni.

Criterii de atribuire

Se va atribui un număr maxim de 100 de puncte, conform următoarei ponderi:

 • Relevanța și valoarea adăugată europeană (20 de puncte):
  • Dimensiunea europeană a finanţării proiectului.
 • Calitatea conținutului și a activităților (55 de puncte):
  • Calitatea proiectului şi calitatea strategiilor de distribuţie, marketing şi promovare.
 • Difuzarea rezultatelor proiectului, impactul și sustenabilitatea (20 de puncte):
  • Implicarea radiodifuzorului și potențialul de circulație internațională atât în serviciile liniare, cât și neliniare.
 • Organizarea echipei care va realiza proiectul (5 puncte):
  • Distribuirea rolurilor și responsabilităților echipei de producție și de creație, inclusiv adecvarea colaborării în raport cu obiectivele proiectului.

Se acordă automat puncte suplimentare pentru:

 • proiectele care vizează în special publicul tânăr (5 puncte suplimentare).
 • societate solicitantă înființată într-o țară cu capacitate de producție mică sau medie (5 puncte suplimentare).

Buget

Bugetul total disponibil este de 13,5 milioane EUR.

Pentru filmele de ficțiune și de animație, contribuția financiară acordată nu poate depăși cea mai mică dintre următoarele valori: 500 000 EUR sau 12,50 % din totalul costurilor eligibile.

Numai primul şi al doilea sezon ale unui serial de serial de drama (coprodus de companii de producţie provenind din ţări diferite participante la Subprogramul MEDIA, conţinând cel puţin 6 episoade cu un cost total al bugetului eligibil de producţie de minim 10 milioane de euro), sunt eligibile pentru a solicita finanţare de maxim 1 milion de euro sau 10% din costurile eligibile (suma solicitată reprezentând suma cea mai scăzută dintre cele două).

Pentru documentarele creative, contribuția financiară acordată nu poate depăși cea mai mică dintre următoarele valori: 300 000 EUR sau 20 % din totalul costurilor eligibile.

O sumă orientativă de 6 milioane EUR este disponibilă pentru primul dintre cele două termene limită și de 7,5 milioane EUR pentru al doilea.

Termenul de depunere a dosarelor

Propunerile trebuie depuse cel târziu la 28/11/2019 și la 14/05/2020, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului), utilizându-se formularul de înscriere online (formular electronic). Nu se acceptă nicio altă metodă de depunere a dosarelor.

Solicitanții trebuie să furnizeze toate documentele solicitate și menționate în formularele electronice.

Detalii complete

Textul integral al îndrumărilor și formularele de înscriere pot fi găsite aici.

Dosarele trebuie să respecte toate condițiile precizate în îndrumări și să fie depuse utilizând formularele electronice puse la dispoziție.

Rezultate