https://www.europa-creativa.eu/media

Calendar linii de finanţare active

 • În curs de actualizare ...
Vezi toate măsurile de finanţare »

 

Sprijin pentru festivaluri de film 2020

Cerere de propuneri EACEA/26/2019

Termene limita: 

21.11.2019, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului):
Acțiunea 1 pentru activitățile care vor începe între 01.05.2020 și 31.10.2020 

23.04.2020, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului):
21.05.2020, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului) (actualizat 02.04.2020):  
Acțiunea 1 pentru activitățile care vor începe între 01.11.2020 și 30.4.2021 și Acțiunea 2.

CORRIGENDUM

Obiective și descriere

Prezentul anunț de cerere de propuneri are la bază Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului „Europa creativă” (JO L 347/221), precum și rectificarea la acest regulament din 27 iunie 2014 (JO L 189/260).

Prezenta cerere de propuneri este condiționată de disponibilitatea fondurilor după adoptarea bugetului pentru 2020 de către autoritatea bugetară.

În domeniul promovării circulației transnaționale, una dintre prioritățile subprogramului MEDIA este sprijinirea atragerii unui public mai larg ca mijloc de stimulare a interesului față de producțiile audiovizuale europene și de îmbunătățire a accesului la acestea, în special prin promovare, evenimente, educaţie cinematografică și festivaluri.

Subprogramul MEDIA oferă sprijin pentru următoarele măsuri:

 • inițiative de sprijin care prezintă și promovează o diversitate de producții audiovizuale europene;
 • activități de sprijin care au drept scop îmbunătățirea cunoștințelor publicului cu privire la producțiile audiovizuale europene și sporirea interesului față de acestea.

Solicitanți eligibili

Pentru Acțiunea 1 Sprijin pentru festivaluri și Acțiunea 2 Sprijin pentru rețelele europene de festivaluri:

Solicitanții trebuie să fie entități juridice europene (societăți private, organizații fără scop lucrativ, asociații, organizații caritabile, fundații, municipalități/primării etc.) care își au sediul în una dintre țările participante la subprogramul MEDIA și care sunt deținute în mod direct sau prin participare majoritară de resortisanți ai acestor țări.

În măsura în care sunt îndeplinite toate condițiile menționate la articolul 8 din Regulamentul privind instituirea programului „Europa creativă”, iar Comisia a lansat negocierile cu țara respectivă, sunt eligibile dosarele depuse de entități juridice din una dintre următoarele țări:

 • statele membre ale UE și țările și teritoriile de peste mări care sunt eligibile să participe la program în    temeiul articolului 58 din Decizia 2001/822/CE a Consiliului;
 • țările aderente, țările candidate și țările potențial candidate care beneficiază de o strategie de preaderare, în conformitate cu principiile generale și cu clauzele și condițiile generale de participare a acestor țări la programele Uniunii Europene stabilite în acordurile-cadru, în deciziile Consiliului de asociere sau în acordurile similare respective;
 • țările AELS care sunt membre ale SEE, în conformitate cu dispozițiile Acordului privind SEE;
 •  Confederația Elvețiană, pe baza unui acord bilateral care urmează să fie încheiat cu această țară;
 • țările vizate de politica europeană de vecinătate, în conformitate cu procedurile definite împreună cu aceste țări ca urmare a acordurilor-cadru care prevăd participarea lor la programele Uniunii Europene;

Programul este deschis, de asemenea, pentru acțiunile de cooperare bilaterală sau multilaterală care vizează țările sau regiunile selectate pe baza unor credite suplimentare plătite de aceste țări sau de aceste regiuni și a unor acorduri specifice care urmează a fi convenite cu țările sau regiunile respective.

Programul permite cooperarea și acțiunile comune cu țările care nu participă la program, precum și cu organizațiile internaționale care sunt active în sectoarele culturale și creative, precum UNESCO, Consiliul Europei, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică sau Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, pe baza unor contribuții comune pentru realizarea obiectivelor programului.

Pot fi selectate și propuneri ale unor solicitanți din țări din afara UE, cu condiția ca, la data deciziei de atribuire, să fi fost semnate acorduri care să stabilească modalitățile de participare a țărilor respective la programul instituit prin regulamentul menționat mai sus.

Agenția poate să selecteze propuneri ale unor solicitanți din țări din afara UE, cu condiția ca, la data deciziei de atribuire, să existe acorduri semnate de stabilire a modalităților de participare a țărilor respective la programul instituit prin regulamentul menționat mai sus.

Lista actualizată a țărilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 8 din regulamentul menționat și cu care Comisia Europeană a început negocieri poate fi consultată aici.

Persoanelor fizice nu le este permisă solicitarea unui grant.

Acțiunea 1 Sprijin pentru festivaluri este deschisă unei singure entități europene.

Acțiunea 2 Sprijin pentru rețelele europene de festivaluri este deschisă unei rețele europene formate dintr-o entitate de coordonare ȘI cel puțin 3 organizații membre. Entitatea de coordonare și organizațiile membre trebuie să fie înființate în mod legal în diferite țări participante.

Entitatea de coordonare depune cererea în numele tuturor organizațiilor membre și trebuie să fie în măsură să reprezinte membrii rețelei în orice relație contractuală care poate fi încheiată cu agenția, în cazul selectării rețelei. Cererile trebuie să includă scrisori de intenție din partea organizațiilor membre, prin care să-și confirme participarea.

Acțiuni eligibile

Pentru Acțiunea 1 Sprijin pentru festivaluri și Acțiunea 2 Sprijin pentru rețelele europene de festivaluri:

Vor fi acceptate numai solicitările prezentate de entități eligibile care organizează festivaluri audiovizuale în țările participante la subprogramul MEDIA.

Prin festival audiovizual se înțelege un eveniment:

 • care propune un program de filme eligibile (filme artistice, documentare sau de animație) proiectate pentru un număr mare de spectatori, incluzând atât publicul larg, cât și profesioniști din domeniul audiovizualului acreditați internațional, dar și presa;
 • care se derulează într-o anumită perioadă de timp, într-un oraș stabilit în prealabil;
 • și care este supus unui regulament/unei proceduri de selecție clare.

Cel puțin 70 % din totalul programelor eligibile prezentate publicului în timpul festivalului SAU cel puțin 100 de lungmetraje (sau 400 de filme de scurt metraj – în cazul festivalurilor de film de scurt metraj) trebuie să provină din țări participante la subprogramul MEDIA (vezi secțiunea 6.1 PARTEA A din îndrumări). În cadrul acestui program cu producții provenind din „țări participante la subprogramul MEDIA”:

 • cel puțin 50 % dintre filme trebuie să fie străine;
 • cel puțin 15 dintre aceste țări trebuie să fie reprezentate.

Durata maximă de desfășurare a acțiunilor este de 12 luni.

Pentru Acțiunea 1 Sprijin pentru festivaluri

Activitățile trebuie să înceapă în următoarele perioade:

 

Data de începere a activităților

Perioada acțiunii

Propunerile depuse la
21 noiembrie 2019

în perioada: 01.05.2020 - 31.10.2020

12 luni

Propunerile depuse la
23 aprilie 2020

în perioada: 01.11.2020 - 30.04.2021

12 luni

Pentru Acțiunea 2 Sprijin pentru rețelele europene de festivaluri

Activitățile eligibile pentru rețea sunt cele legate de:

 • coordonarea membrilor rețelei și a activităților referitoare la dezvoltarea sa structurată durabilă (de exemplu, evenimente de colaborare; schimb de know-how și de informații; comunicarea între membri)
 • acordarea de sprijin financiar unor terți (membri ai rețelei) pentru punerea în aplicare de activități comune în conformitate cu prioritățile și obiectivele cererii (cuantumul maxim al finanțării pentru fiecare membru este de 30 000 EUR)

Criteriile de atribuire

Solicitările eligibile vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii:

Acțiunea 1 - Sprijin pentru festivaluri

 • Relevanță (30 de puncte)
  • activități care vizează publicul, în special activități de comunicare, inclusiv activități online, utilizarea celor mai recente tehnologii și instrumente digitale, cum ar fi mijloacele de comunicare sociale, precum și acțiuni de culturalizare cinematografică în cadrul proiectului;
 • Calitatea conținutului și a activităților (35 de puncte)
  • dimensiunea europeană a programelor, de exemplu diversitatea culturală și geografică, precum și calitatea relațiilor de colaborare și de parteneriat cu alte festivaluri transfrontaliere de film european;
 • Diseminarea rezultatelor proiectului, impact și sustenabilitate (30 de puncte)
  • dimensiunea publicului și a comunității profesionale, precum și impactul asupra promovării și circulației operelor audiovizuale europene (utilizarea tehnologiilor și mecanismelor digitale pentru facilitarea distribuției comerciale sau alternative);
 • Organizarea echipei (5 puncte)
  • repartizarea rolurilor și a responsabilităților echipei în raport cu obiectivele specifice ale acțiunii propuse.

Acțiunea 2 - Sprijin pentru rețelele europene de festivaluri

 1. Relevanță (30)
  Acest criteriu evaluează relevanța rețelei pentru a îndeplini obiectivele prezentei cereri de propuneri.
 2. Calitatea conținutului și a activităților (30)
  Acest criteriu evaluează calitatea strategiilor pentru activitățile comune, potențialul rezultatelor preconizate, eficiența din punctul de vedere al costurilor a acordurilor de lucru.
 3. Diseminarea rezultatelor proiectului, impact și sustenabilitate (20)
  Acest criteriu evaluează abordarea rețelei în ceea ce privește promovarea, comunicarea și diseminarea activităților sale comune și promovarea schimbului de cunoștințe și a schimbului de bune practici.
 4. Calitatea rețelei (20)
  Acest criteriu evaluează structura geografică a rețelei și distribuția rolurilor și responsabilităților în legătură cu obiectivele specifice ale acțiunii propuse.

Buget

Bugetul total alocat pentru cofinanțarea proiectelor este estimat la 3.7 milioane EUR.

Pentru Acțiunea 1 Sprijin pentru festivaluri, este disponibilă pentru fiecare dintre cele două termene o sumă orientativă de 1,6 milioane EUR.

Contribuția financiară din partea UE va fi sub forma unei sume forfetare, stabilită în funcție de numărul de filme europene din program și cuprinsă între 19 000 EUR și 75 000 EUR.
Finanțarea UE este limitată la o rată maximă de cofinanțare de 60 % din totalul costurilor eligibile.

Pentru Acțiunea 2 Sprijin pentru rețelele europene de festivaluri, este disponibilă o sumă orientativă de 500 000 EUR.

Contribuția maximă pentru fiecare rețea selectată este de 180 000 EUR.
Finanțarea UE este limitată la o rată maximă de cofinanțare de 80% din totalul costurilor eligibile.
Comisia Europeană își rezervă dreptul de a nu distribui toate fondurile disponibile.

Termenul de depunere a dosarelor

Datele-limită pentru transmiterea propunerilor:

 • 21.11.2019, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului):
  Acțiunea 1
  pentru activitățile care vor începe între 01.05.2020 și 31.10.2020;
 • 23.04.2020, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului):
  21.05.2020, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului) (actualizat 02.04.2020):
  Acțiunea 1 pentru activitățile care vor începe între 01.11.2020 și 30.4.2021 și Acțiunea 2.

Propunerile trebuie depuse utilizându-se formularul de înscriere online (formular electronic). Nu se acceptă nicio altă metodă de depunere a dosarelor. Solicitanții trebuie să furnizeze toate documentele solicitate și menționate în formularele electronice.

Detalii complete

Textul integral al îndrumărilor și formularele de înscriere pot fi găsite aici.

Dosarele trebuie să respecte toate condițiile precizate în îndrumări și să fie depuse utilizând formularele electronice puse la dispoziție.

Rezultate »