Sprijin pentru festivaluri de film 2018

Cerere de propuneri EACEA/17/2017

Datele-limită pentru transmiterea propunerilor:

 • 23.11.2017, ora 12.00 (la prânz, ora Bruxelles-ului): pentru activitățile care vor începe între 01.05.2018 și 31.10.2018;
 • 26.04.2018, ora 12.00 (la prânz, ora Bruxelles-ului): pentru activitățile care vor începe între 01.11.2018 și 30.04.2019.

Obiective și descriere

Prezentul anunț de cerere de propuneri are la bază Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului „Europa creativă” (JO L 347/221), precum și rectificarea la acest regulament din 27 iunie 2014 (JO L 189/260).

Prezenta cerere de propuneri este condiționată de disponibilitatea fondurilor după adoptarea bugetului pentru 2018 de către autoritatea bugetară.

În domeniul promovării circulației transnaționale, una dintre prioritățile subprogramului MEDIA este sprijinirea atragerii unui public mai larg ca mijloc de stimulare a interesului pentru operele audiovizuale europene și de îmbunătățire a accesului la acestea, în special prin promovare, evenimente, educație cinematografică și festivaluri.
Subprogramul MEDIA va acorda sprijin pentru:

 • inițiative care prezintă și promovează o diversitate de producții audiovizuale europene;
 • activități de sprijin care au ca scop îmbunătățirea cunoștințelor publicului cu privire la producțiile audiovizuale europene și sporirea interesului față de acestea.

Solicitanți eligibili

Solicitanții trebuie să fie entități europene (societăți private, organizații fără scop lucrativ, asociații, organizații caritabile, fundații, municipalități/primării etc.) care își au sediul în una dintre țările participante la subprogramul MEDIA și care sunt deținute în mod direct sau prin participare majoritară de resortisanți ai acestor țări. 

În măsura în care sunt îndeplinite toate condițiile menționate la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea programului „Europa creativă”(JO L 347/221), iar Comisia Europeană a lansat negocierile cu țara respectivă, sunt eligibile dosarele depuse de entități juridice din una dintre următoarele țări: 

 • statele membre ale UE și țările și teritoriile de peste mări care sunt eligibile să participe la program în temeiul articolului 58 din Decizia 2001/822/CE a Consiliului;
 • țările aderente, țările candidate și țările potențial candidate care beneficiază de o strategie de preaderare, în conformitate cu principiile generale și cu clauzele și condițiile generale de participare a acestor țări la programele Uniunii Europene stabilite în acordurile-cadru, în deciziile Consiliului de asociere sau în acordurile similare respective;
 • țările AELS care sunt membre ale SEE, în conformitate cu dispozițiile Acordului privind SEE;
 • Confederația Elvețiană, pe baza unui acord bilateral care urmează să fie încheiat cu această țară;
 • țările vizate de politica europeană de vecinătate, în conformitate cu procedurile definite împreună cu aceste țări ca urmare a acordurilor-cadru care prevăd participarea lor la programele Uniunii Europene;

Programul este deschis, de asemenea, pentru acțiunile de cooperare bilaterală sau multilaterală care vizează țările sau regiunile selectate pe baza unor credite suplimentare plătite de aceste țări sau de aceste regiuni și a unor acorduri specifice care urmează a fi convenite cu țările sau regiunile respective.

Programul permite cooperarea și acțiunile comune cu țările care nu participă la program, precum și cu organizațiile internaționale care sunt active în sectoarele culturale și creative, precum UNESCO, Consiliul Europei, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică sau Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, pe baza unor contribuții comune pentru realizarea obiectivelor programului.

Pot fi selectate și propuneri ale unor solicitanți din țări din afara UE, cu condiția ca, la data deciziei de atribuire, să fi fost semnate acorduri care să stabilească modalitățile de participare a țărilor respective la programul instituit prin regulamentul menționat mai sus.

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) poate să selecteze propuneri ale unor solicitanți din țări din afara UE, cu condiția ca, la data deciziei de atribuire, să existe acorduri semnate de stabilire a modalităților de participare a țărilor respective la programul instituit prin regulamentul menționat mai sus.

Lista actualizată a țărilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 8 din regulamentul menționat mai sus și cu care Comisia Europeană a început negocieri poate fi consultată la următoarea adresă de internet: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en .

Persoanelor fizice nu le este permisă solicitarea unui grant.

Acțiuni eligibile

Vor fi acceptate numai solicitările prezentate de entități eligibile care organizează festivaluri audiovizuale în țările participante la subprogramul MEDIA.
Prin festival audiovizual se înțelege un eveniment:

 • care propune un program de filme eligibile (filme artistice, documentare sau de animație) proiectate pentru un număr mare de spectatori, incluzând atât publicul larg, cât și profesioniști din domeniul audiovizualului acreditați internațional, dar și presa;
 • care se derulează într-o anumită perioadă de timp, într-un oraș stabilit în prealabil;
 • și care este supus unui regulament/unei proceduri de selecție clare.

Cel puțin 70 % din totalul programelor eligibile prezentate publicului în timpul festivalului SAU cel puțin 100 de lungmetraje (sau 400 de filme de scurtmetraj – în cazul festivalurilor de film de scurtmetraj) trebuie să provină din țări participante la subprogramul MEDIA.
În cadrul acestui program cu producții provenind din „țări participante la subprogramul MEDIA”:

 • 50 % dintre filme trebuie să fie străine;
 • cel puțin 15 dintre aceste țări trebuie să fie reprezentate.

Activitățile trebuie să înceapă în următoarele perioade:

 

Data de începere a activităților

Perioada acțiunii

Propunerile depuse la 23 noiembrie 2017

în perioada 01.05.2018 - 31.10.2018

12 luni

Propunerile depuse la 26 aprilie 2018

în perioada 01.11.2018 - 30.04.2019

12 luni

Perioada de desfășurare a acțiunii începe cu 8 luni înainte de data de începere a activităților și ia sfârșit în termen de 4 luni de la această dată.

Durata maximă de desfășurare a acțiunilor este de 12 luni. 

Criteriile de atribuire

Solicitările eligibile vor fi evaluate pe baza unui punctaj maxim de 100 de puncte, în funcție de următoarele criterii:

 • Relevanță (30 de puncte)
  • activități care vizează publicul, în special mecanisme de informare, inclusiv activități online, inclusiv utilizarea celor mai recente tehnologii și instrumente digitale, cum ar fi mijloacele de comunicare sociale, precum și acțiuni de educaţie cinematografică în cadrul proiectului;
 • Calitatea conținutului și a activităților (30 de puncte) 
  • dimensiunea europeană a programelor, de exemplu diversitatea culturală și geografică, precum și calitatea relațiilor de colaborare și de parteneriat cu alte festivaluri transfrontaliere de film european;
 • Diseminarea rezultatelor proiectului, impact și sustenabilitate (30 de puncte)
  • dimensiunea publicului și a comunității profesionale, precum și impactul asupra promovării și circulației operelor audiovizuale europene (utilizarea tehnologiilor și mecanismelor digitale pentru facilitarea distribuției comerciale sau alternative);
 •  Organizarea echipei (10 puncte)
  • repartizarea rolurilor și a responsabilităților echipei în raport cu obiectivele specifice ale acțiunii propuse.

Buget

Bugetul total alocat pentru cofinanțarea proiectelor este estimat la 3.2 milioane EUR.

Contribuția financiară a UE se va acorda ca sumă forfetară cuprinsă între 19 000 EUR și 75 000 EUR, în funcție de numărul de filme europene din program. 

Comisia Europeană își rezervă dreptul de a nu distribui toate fondurile disponibile.

Termenul de depunere a dosarelor

Datele-limită pentru transmiterea propunerilor:

 • 23.11.2017, ora 12.00 (la prânz, ora Bruxelles-ului): pentru activitățile care vor începe între 01.05.2018 și 31.10.2018;
 • 26.04.2018, ora 12.00 (la prânz, ora Bruxelles-ului): pentru activitățile care vor începe între 01.11.2018 și 30.04.2019.

Propunerile trebuie depuse utilizându-se formularul de înscriere online (formular electronic). Nu se acceptă nicio altă metodă de depunere a dosarelor. 

Solicitanții trebuie să furnizeze toate documentele solicitate și menționate în formularele electronice.

Detalii complete

Textul integral al îndrumărilor și formularele de înscriere pot fi găsite la următoarea adresă de internet:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-festivals-2018_en

Dosarele trebuie să respecte toate condițiile precizate în îndrumări și să fie depuse utilizând formularele electronice puse la dispoziție.

Rezultate »