https://www.europa-creativa.eu/media

Calendar linii de finanţare active

 • În curs de actualizare ...
Vezi toate măsurile de finanţare »

 

Distribuţie selectivă 2018

Sprijin pentru distribuția de filme non-naționale – Distribuţie - Proiectul de sprijin selectiv pentru cinematografe

Cerere de propuneri EACEA/12/2017

Datele-limită pentru transmiterea propunerilor:

 • 05.12.2017, ora 12.00 (la prânz, ora Bruxelles-ului)
 • 14.06.2018, ora 12.00 (la prânz, ora Bruxelles-ului)

Obiective și descriere

Prezentul anunț de cerere de propuneri are la bază Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului „Europa creativă” (JO L 347/221), precum și rectificarea la acest regulament din 27 iunie 2014 (JO L 189/260).

Prezenta cerere de propuneri este condiționată de disponibilitatea fondurilor în urma adoptării bugetului pentru 2018 de către autoritatea bugetară.

În cadrul obiectivului specific de promovare a circulației non-naționale a filmelor europene, una dintre prioritățile subprogramului MEDIA este sprijinirea distribuției în cinematografe prin marketing non-național, branding, distribuția și prezentarea de opere audiovizuale.

Subprogramul MEDIA acordă sprijin pentru instituirea de sisteme de sprijin pentru distribuția de filme europene non-naționale prin distribuția în cinematografe și alte platforme, precum și pentru activitățile de vânzări internaționale, în special subtitrarea, dublarea și descrierea audio a operelor audiovizuale.

Solicitanți eligibili

Solicitanții trebuie să fie distribuitori cinematografici europeni implicați în activități comerciale destinate să aducă un film în atenția unui public larg pentru a fi exploatat în cinematografe și ai căror activități contribuie la realizarea obiectivelor menționate mai sus.
Societățile solicitante trebuie să fie stabilite într-una dintre țările participante la subprogramul MEDIA și trebuie să fie deținute, direct sau prin intermediul unei participații majoritare, de către resortisanți ai acestor țări.

Candidaturile din partea entităților juridice stabilite într-una din următoarele categorii de țări sunt eligibile numai dacă sunt îndeplinite toate condițiile menționate la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea programului „Europa creativă”(JO L 347/221), iar Comisia Europeană a inițiat negocieri cu țara respectivă:

 • statele membre ale UE și țările și teritoriile de peste mări care sunt eligibile să participe la program în temeiul articolului 58 din Decizia 2001/822/CE a Consiliului;
 • statele aderente, țările candidate și potențial candidate care beneficiază de o strategie de preaderare, în conformitate cu principiile generale și cu clauzele și condițiile generale de participare a acestor țări la programele Uniunii stabilite în acordurile-cadru, în deciziile Consiliului de asociere sau în acordurile similare respective;
 • țările AELS care sunt membre ale SEE, în conformitate cu prevederile Acordului privind SEE;
 • Confederația Elvețiană, pe baza unui acord bilateral care urmează să fie încheiat cu această țară;
 • țările care intră sub incidența politicii europene de vecinătate, în conformitate cu procedurile convenite cu acestea în temeiul acordurilor-cadru care stabilesc participarea lor la programe ale Uniunii Europene.

Programul este deschis, de asemenea, acțiunilor de cooperare bilaterală sau multilaterală care vizează anumite țări sau regiuni, în funcție de creditele suplimentare plătite de țările sau regiunile respective și de acordurile specifice care urmează să fie convenite cu acestea.

Programul permite cooperarea și acțiunile comune cu țări care nu participă la program, precum și cu organizații internaționale care activează în sectoarele culturale și creative, cum ar fi UNESCO, Consiliul Europei, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică sau Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, pe baza contribuțiilor comune la realizarea obiectivelor programului.

Pot fi selectate și propuneri ale unor candidați din țări aflate în afara UE, cu condiția ca, la data deciziei de atribuire, să fi fost semnate acorduri de stabilire a modalităților de participare a țărilor respective la programul instituit prin regulamentul menționat mai sus.

Acțiuni eligibile

Activitățile care vor fi finanțate sunt campanii de distribuție a filmelor europene eligibile, depuse din partea unei grupări eligibile de minimum 7 distribuitori coordonate de agentul de vânzări al filmului.

Filmul trebuie să fi fost produs în cea mai mare parte de un producător/producători stabilit (stabiliți) în țările participante la subprogramul MEDIA și să fi fost realizat cu participarea semnificativă a profesioniștilor din țările respective. Filmul trebuie să fie o operă recentă de ficțiune sau de animație ori un documentar recent cu o durată de peste 60 de minute și să provină dintr-o țară diferită de țara de distribuție.

Filmul nu trebuie să reprezeinte un conținut alternativ (operă, concert, spectacol etc.) sau în publicitate. 

Filmele din DE, ES, FR, IT și UK trebuie să aibă un budget de producție de maximum 10 milioane EUR.

Pentru ca filmul să fie eligibil, drepturile de autor inițiale aferente acestuia nu trebuie să fi fost stabilite înainte de 2015.

Lansarea în cinematografe a filmului (fără a se lua în considerare avanpremierele și proiecțiile speciale) trebuie să aibă loc pe teritoriile vizate cel mai devreme la data depunerii dosarului și în termen de 18 luni de la termenul aplicabil de depunere a dosarului.

Criterii de atribuire

Dosarele eligibile vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii:

 • numărul de eligibil distribuitori din cadrul grupării – (1 punct/distribuitor);
 • numărul de eligibil distribuitori care au generat un fond potențial în cadrul ultimei cereri de propuneri pentru distribuție automată (1 punct/distribuitor);
 • filmul este produs într-o țară participantă la subprogramul MEDIA, cu excepția DE, ES, FR, IT și UK (2 puncte).

Va fi selectată gruparea de distribuitori care prezintă un film artistic pentru copii cu punctajul cel mai ridicat, indiferent de clasificarea dosarelor din întreaga procedură de selecție.

Buget

Bugetul total disponibil este de 9 750 000 EUR. Contribuția financiară va fi sub forma unei sume forfetare, stabilite în funcție de numărul de ecrane atins în prima săptămână a lansării și cuprinse între 2 200 EUR și 150 000 EUR.

Termenul de depunere a dosarelor

Termenele de trimitere a dosarelor sunt 05.12.2017 și 14.06.2018

Propunerile trebuie depuse cel târziu la ora 12.00 (la prânz, ora Bruxelles-ului) la termenul aplicabil, utilizând formularul de înscriere online (formular electronic). Nu se acceptă nicio altă metodă de depunere a dosarelor.  Solicitanții trebuie să furnizeze toate documentele solicitate și menționate în formularele electronice. În plus, un set de anexe obligatorii care nu pot fi depuse online trebuie trimis Agenției prin poștă, până la termenul aplicabil, la următoarea adresă:
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency 
Creative Europe Programme (2014–2020)
 MEDIA Sub-programme – SELECTIVE SCHEME
Avenue du Bourget 1
J-59 03/052  BE – 1049 Bruxelles
Belgia

Detalii complete

Textul complet al îndrumărilor și formularele de înscriere pot fi găsite la următoarea adresă de internet: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2018_en

Dosarele trebuie să respecte toate condițiile precizate în îndrumări și să fie depuse pe formularele electronice puse la dispoziție.

Rezultate »