https://www.europa-creativa.eu/media

Calendar linii de finanţare active

 • În curs de actualizare ...
Vezi toate măsurile de finanţare »

 

Sprijin pentru educația cinematografică 2020

Cerere de propuneri - EACEA 25/2019

Termen- limită pentru trimiterea propunerilor

 • 12.03.2020, ora 17.00 CET/CEST (ora Bruxelles-ului)

Obiective și descriere

Prezentul anunț de cerere de propuneri are la bază Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului „Europa creativă” (JO L 347/221), precum și rectificarea la acest regulament din 27 iunie 2014 (JO L 189/260).

Prezenta cerere de propuneri este condiționată de disponibilitatea fondurilor în urma adoptării bugetului pentru 2020 de către autoritatea bugetară.

În cadrul obiectivului specific de promovare a circulației transnaționale, una dintre prioritățile subprogramului MEDIA este să acorde sprijin pentru atragerea unui public mai larg, ca mijloc de stimulare a interesului față de operele audiovizuale și de îmbunătățire a accesului la acestea, în special prin promovare, evenimente, educație cinematografică și festivaluri.

Subprogramul MEDIA acordă sprijin pentru activități care au ca scop promovarea educației cinematografice și îmbunătățirea cunoștințelor și a interesului publicului cu privire la operele audiovizuale europene, inclusiv în ceea ce privește patrimoniul audiovizual și cinematografic, mai ales în rândul publicului tânăr.

Solicitanți eligibili

Solicitantul trebuie să fie un consorțiu (șeful de proiect și cel puțin 2 parteneri) de entități (întreprinderi private, organizații non-profit, asociații, organizații de caritate, fundații, primării/consilii locale etc.), cu sediul într-una din țările participante la subprogramul MEDIA și deținut direct sau prin participare majoritară de cetățeni din țările respective. În cazul în care o societate este cotată la bursă, pentru a i se stabili naționalitatea se va lua în considerare locul unde se află bursa.

Sunt eligibile candidaturile primite din partea entităților juridice înființate într-una din țările următoare, cu condiția să întrunească toate condițiile menționate la articolul 8 din Regulamentul privind instituirea programului „Europa Creativă”:

 • statele membre ale UE și țările și teritoriile de peste mări care sunt eligibile să participe la program în   temeiul articolului 58 din Decizia 2001/822/CE a Consiliului;
 • țările aderente, țările candidate și potențial candidate care beneficiază de o strategie de preaderare, în conformitate cu principiile generale și cu termenii și condițiile generale de participare a acestor țări la programele Uniunii stabilite în acordurile-cadru, în deciziile consiliului de asociere sau în acordurile similare respective;
 • țările AELS care sunt membre ale SEE, în conformitate cu prevederile Acordului privind SEE;
 • Confederația Elvețiană, pe baza unui acord bilateral care urmează să fie încheiat cu țara respectivă;
 • țările care intră sub incidența politicii europene de vecinătate, în conformitate cu procedurile convenite cu acestea, în temeiul acordurilor-cadru care stabilesc participarea lor la programele Uniunii.

Programul este deschis, de asemenea, acțiunilor de cooperare bilaterală sau multilaterală care vizează anumite țări sau regiuni, în funcție de creditele suplimentare plătite de țările sau regiunile respective și de acordurile specifice care urmează să fie convenite cu acestea.
Programul permite cooperarea și derularea de acțiuni comune cu țări care nu participă la program, precum și cu organizații internaționale care activează în sectoare culturale și creative, cum sunt UNESCO, Consiliul Europei, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică sau Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, pe bază de contribuții comune la realizarea obiectivelor programului.
Pot fi selectate și propuneri ale unor solicitanți din țări din afara UE, cu condiția ca, la data deciziei de atribuire, să existe acorduri semnate care să stabilească modalitățile de participare a țărilor respective la programul instituit prin regulamentul menționat mai sus.

Lista actualizată a țărilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 8 din regulament și cu care Comisia a demarat negocieri poate fi consultată aici.

Persoanele fizice nu pot să solicite acordarea unui grant.

Activități eligiblie

Proiecte care oferă mecanisme pentru o mai bună cooperare a inițiativelor de educație cinematografică din Europa în vederea îmbunătățirii eficienței și a dimensiunii europene a acestor inițiative și a dezvoltării de proiecte noi și inovatoare, în special cu ajutorul instrumentelor digitale. Publicul țintă al inițiativelor de educație cinematografică trebuie să fie tinerii cu vârsta sub 19 ani.

Proiecte care oferă mecanisme pentru a mări contribuția filmelor și operelor audiovizuale europene la educație, inclusiv cataloage organizate de filme. Proiectul ar trebui să se bazeze într-o proporție semnificativă (cel puțin 50 %) pe filme europene.

Proiectele necesită cel puțin 3 parteneri, din care cel puțin 2 parteneri trebuie să fie din sectorul educației cinematografice. Partenerii trebuie să aibă sediul în 3 țări diferite care participă la subprogramul MEDIA și să acopere cel puțin 3 limbi diferite.

Acțiunea trebuie să înceapă între 01.09.2020 și 01.01.2021 și să dureze 24 luni.

Criterii de atribuire

Se va acorda un punctaj dintr-un total de 100 de puncte, pe baza următoarelor ponderi:

 • Relevanță și valoare adăugată europeană (30 de puncte):
  Acest criteriu evaluează relevanța conținutului și valoarea adăugată europeană a acțiunii în raport cu obiectivele cererii de propuneri.
  Va evalua în special dimensiunea europeană a proiectului și capacitatea proiectului de a atrage publicul.
 • Calitatea conținutului și a activităților (40 de puncte):
  Acest criteriu evaluează calitatea generală a proiectului, inclusiv metodologia, formatul, grupul țintă, metodele de selecție și pedagogice, fezabilitatea și randamentul, precum și aspectele inovatoare ale proiectului, inclusiv utilizarea strategică a tehnologiei digitale și a diferitelor platforme de distribuție.
 • Diseminarea rezultatelor proiectului, impactul și sustenabilitatea (20 de puncte):
  Acest criteriu evaluează impactul diseminării rezultatelor proiectului și impactul proiectului asupra promovării, circulației și interesului arătat operelor audiovizuale europene.
 • Calitatea echipei de proiect și gruparea (10 puncte):
  Acest criteriu va lua în considerare amploarea parteneriatului și schimbul de cunoștințe în cadrul parteneriatului în raport cu obiectivele acțiunii.

Buget

Bugetul total disponibil este de 1,9 milioane EUR.

Contribuția financiară din partea Uniunii nu poate depăși 70 % din totalul costurilor eligibile ale acțiunii.

Grantul UE minim solicitat este de 200 000 EUR.

Termenul de depunere a cererilor

Propunerile trebuie depuse cel târziu până la data de 12.03.2020, ora 17.00 CET/CEST (ora Bruxelles-ului), prin formularul electronic de candidatură (eForm). Nu se acceptă altă metodă de depunere a cererilor. Solicitanții trebuie să furnizeze toate documentele cerute și menționate în formularele electronice.

Detalii complete

Textul complet al ghidului și formularele de cerere se găsesc aici.

Candidaturile trebuie să respecte toate cerințele ghidului și să fie depuse cu ajutorul formularelor electronice puse la dispoziție.

Rezultate »