Sprijinirea educației cinematografice 2018

Cerere de propuneri – EACEA/14/2017

Obiective și descriere

Prezentul anunț de cerere de propuneri are la bază Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului „Europa creativă” (JO L 347/221), precum și rectificarea la acest regulament din 27 iunie 2014 (JO L 189/260).

Prezenta cerere de propuneri este condiționată de disponibilitatea fondurilor în urma adoptării bugetului pentru 2018 de către autoritatea bugetară.

În cadrul obiectivului specific de promovare a circulației transnaționale, una dintre prioritățile subprogramului MEDIA este sprijinirea dezvoltării publicului ca mijloc de stimulare a interesului pentru operele audiovizuale europene și de îmbunătățire a accesului la acestea, în special prin promovare, evenimente, educație cinematografică și festivaluri.

Subprogramul MEDIA acordă sprijin pentru:

 • activități care au ca scop promovarea educației cinematografice și îmbunătățirea cunoștințelor și a interesului publicului cu privire la operele audiovizuale europene, inclusiv în ceea ce privește patrimoniul audiovizual și cinematografic, mai ales în rândul publicului tânăr.
 • facilitarea circulației filmelor europene pe plan mondial și a filmelor internaționale în Uniunea Europeană pe toate platformele de distribuție prin intermediul proiectelor de cooperare internațională în sectorul audiovizual.

Solicitanți eligibili

Solicitantul trebuie să fie un consorțiu (coordonator de proiect și cel puțin 2 parteneri) de entități juridice europene (întreprinderi private, organizații non-profit, asociații, organizații de caritate, fundații, primării/consilii orășenești etc.) cu sediul într-una din țările participante la subprogramul MEDIA și deținute direct sau prin participare majoritară de cetățeni din țările respective.

Cererile depuse de entități juridice cu sediul într-una din următoarele țări sunt eligibile în măsura în care toate condițiile menționate la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea programului Europa creativă”(JO L 347/221) sunt îndeplinite:

 • statele membre ale UE și țările și teritoriile de peste mări care sunt eligibile să participe la program în temeiul articolului 58 din Decizia 2001/822/CE a Consiliului;
 • țările aderente, țările candidate și potențial candidate care beneficiază de o strategie de preaderare, în conformitate cu principiile generale și cu termenii și condițiile generale de participare a acestor țări la programele Uniunii Europene stabilite în acordurile-cadru, în deciziile Consiliului de asociere sau în acordurile similare respective;
 • țările AELS care sunt parte la Acordul SEE, în conformitate cu respectivul Acord;
 • Confederația Elvețiană, pe baza unui acord bilateral cu țara respectivă;
 • țările care intră sub incidența politicii europene de vecinătate, în conformitate cu procedurile convenite cu aceste țări în urma acordurilor-cadru privind participarea lor la programele Uniunii Europene.

Programul este deschis și pentru acțiuni de cooperare bilaterală sau multilaterală care vizează țările sau regiunile selectate pe baza unor credite suplimentare plătite de aceste țări sau de aceste regiuni și a unor acorduri specifice care urmează a fi convenite cu țările sau regiunile respective.

Programul permite cooperarea și acțiunile comune cu țări care nu participă la program, precum și cu organizații internaționale care sunt active în sectoarele culturale și creative, precum UNESCO, Consiliul Europei, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică sau Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale pe baza unor contribuții comune pentru realizarea obiectivelor programului.

Se pot selecta propuneri din partea unor solicitanți din țări din afara UE în măsura în care, la data deciziei de atribuire, au fost semnate acorduri pentru a stabili modalitățile de participare a acestor țări la programul instituit prin Regulamentul sus-menționat.

Lista actualizată a țărilor care îndeplinesc condițiile menționate la articolul 8 din Regulament și cu care Comisia Europeană a început negocierile poate fi găsită la următorul link: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en .

Persoanele fizice nu pot solicita o subvenție.

Acțiuni eligibile

Sunt eligiblile:

 • Proiecte care să ofere mecanisme pentru o mai bună cooperare a inițiativelor de sprijinire a educației cinematografice din Europa în vederea îmbunătățirii eficienței și a dimensiunii europene a acestor inițiative și a dezvoltării de proiecte noi și inovative, utilizând în special instrumente digitale.
 • Proiecte care pun la dispoziție mecanisme pentru a dezvolta contribuția la educație a filmelor europene și a operelor audiovizuale existente, inclusiv cataloage de filme.
 • Proiectele necesită cel puțin 3 parteneri (coordonatorul de proiect și cel puțin 2 parteneri) din care cel puțin 2 parteneri din sectorul educației cinematografice, care să fie din 3 țări participante la subprogramul MEDIA și să acopere cel puțin 3 limbi.

Publicul țintă al inițiativelor de educație prin film trebuie să fie tineretul cu vârsta sub 19 ani.

Acțiunea trebuie să înceapă între 01.09.2018 și 01.01.2019 și să dureze 24 luni.

Criterii de atribuire

 • Relevanță și valoare adăugată europeană (30 de puncte):
  Acest criteriu evaluează relevanța conținutului și valoarea adăugată europeană a acțiunii în raport cu obiectivele cererii de propuneri. El evaluează în particular dimensiunea europeană a proiectului și capacitatea lui de a ajunge la public.
 • Calitatea conținutului și a activităților (40 de puncte):
  Acest criteriu evaluează calitatea generală a proiectului, inclusiv metodologia, formatul, grupul țintă, metodele de selecție și pedagogice, fezabilitatea și randamentul și aspectele inovatoare ale proiectului, inclusiv utilizarea strategică a tehnologiei digitale și a diferitelor platforme de distribuție.
 • Diseminarea rezultatelor proiectului, impactul și durabilitatea (20 de puncte):
  Acest criteriu evaluează impactul diseminarii rezultatelor proiectului si impactul proiectului asupra promovării, circulației și interesului pentru operele audiovizuale europene.
 • Calitatea echipei de proiect și a grupării (10 puncte):
  Acest criteriu ia în considerare amploarea parteneriatului și schimbul de cunoștințe din cadrul parteneriatului în raport cu obiectivele acțiunii.

Buget

Bugetul total disponibil este de 2 milioane EUR.

Contribuția financiară a Uniunii Europene nu poate depăși 60% din totalul costurilor eligibile ale acțiunii.

Termenul de depunere a dosarelor

Candidaturile trebuie depuse până cel târziu la 01.03.2018 ora 12.00 (ora Bruxelles-ului) prin formularul electronic de candidatură (eForm). Nu se acceptă nicio altă metodă de depunere a unei candidaturi.

Candidații se vor asigura că furnizează toate documentele solicitate și menționate în formularele electronice.

Detalii complete

Textul complet al ghidului, precum și formularele de candidatură se găsesc la următoarea adresă de internet: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-film-education-2018_en  

Cererile trebuie să respecte toate prevederile ghidului și să fie depuse pe baza formularelor electronice prevăzute în acest scop.

Rezultate »