Proiect unic 2018 - Sprijin pentru realizarea de conținut audiovizual în proiecte individuale

Cerere de propuneri EACEA/22/2017

Datele-limită pentru transmiterea propunerilor:

 • 23.11.2017, ora 12.00 (la prânz, ora Bruxelles-ului);
 • 19.04.2018, ora 12.00 (la prânz, ora Bruxelles-ului).

Obiective și descriere

Prezentul anunț de cerere de propuneri are la bază Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului „Europa creativă” (JO L 347/221), precum și rectificarea la acest regulament din 27 iunie 2014 (JO L 189/260).

Prezenta cerere de propuneri este condiționată de disponibilitatea fondurilor în urma adoptării bugetului pentru 2018 de către autoritatea bugetară.

În cadrul obiectivului de consolidare a capacității sectorului audiovizual european de a funcționa la nivel transnațional și internațional, una dintre prioritățile subprogramului MEDIA este îmbunătățirea capacității producătorilor din sectorul audiovizualului de a realiza proiecte audiovizuale europene care să aibă potențialul de a circula în Uniune și în afara acesteia, precum și de a facilita realizarea de coproducții europene și internaționale, inclusiv de televiziune.

Subprogramul MEDIA acordă sprijin pentru:

 • realizarea de opere audiovizuale europene, în special cinematografice și de televiziune, cum ar fi cele de ficțiune, documentarele, filmele de animație și cele pentru copii, precum și de opere interactive, cum ar fi jocurile video și creațiile multimedia cu un potențial mai mare de circulație transfrontalieră;
 • activități care urmăresc să sprijine societățile europene de producție audiovizuală, în special pe cele independente, în vederea facilitării coproducțiilor europene și internaționale de opere audiovizuale, inclusiv opere de televiziune.

Solicitanți eligibili

Prezentul anunț de cerere de propuneri se adresează societăților europene ale căror activități contribuie la atingerea obiectivelor menționate mai sus, în special societăților de producție independente legal constituite cu cel puțin 12 luni înainte de data depunerii cererii și care pot demonstra un palmares recent.

Candidaturile din partea entităților juridice stabilite într-una din următoarele categorii de țări sunt eligibile numai dacă sunt îndeplinite toate condițiile menționate la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea programului „Europa creativă”(JO L 347/221), iar Comisia Europeană a inițiat negocieri cu țara respectivă:

 • statele membre ale UE și țările și teritoriile de peste mări care sunt eligibile să participe la program în temeiul articolului 58 din Decizia 2001/822/CE a Consiliului;
 • statele aderente, țările candidate și potențial candidate care beneficiază de o strategie de preaderare, în conformitate cu principiile generale și cu clauzele și condițiile generale de participare a acestor țări la programele Uniunii stabilite în acordurile-cadru, în deciziile Consiliului de asociere sau în acordurile similare respective;
 • țările AELS care sunt membre ale SEE, în conformitate cu prevederile Acordului privind SEE;
 • Confederația Elvețiană, pe baza unui acord bilateral care urmează să fie încheiat cu această țară;
 • țările care intră sub incidența politicii europene de vecinătate, în conformitate cu procedurile convenite cu acestea în temeiul acordurilor-cadru care stabilesc participarea lor la programe ale Uniunii Europene.

Programul este deschis, de asemenea, acțiunilor de cooperare bilaterală sau multilaterală care vizează anumite țări sau regiuni, în funcție de creditele suplimentare plătite de țările sau regiunile respective și de acordurile specifice care urmează să fie convenite cu acestea.

Programul permite cooperarea și acțiunile comune cu țări care nu participă la program, precum și cu organizații internaționale care activează în sectoarele culturale și creative, cum ar fi UNESCO, Consiliul Europei, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică sau Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, pe baza contribuțiilor comune la realizarea obiectivelor programului.

Pot fi selectate și propuneri ale unor candidați din țări aflate în afara UE, cu condiția ca, la data deciziei de atribuire, să fi fost semnate acorduri de stabilire a modalităților de participare a țărilor respective la programul instituit prin regulamentul menționat mai sus.

Lista actualizată a țărilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 8 din regulamentul menționat mai sus și cu care Comisia Europeană a început negocieri poate fi consultată la următoarea adresă de internet:
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en .

Acțiuni eligibile

Sunt eligibile activitățile de realizare a următoarelor tipuri de opere audiovizuale:

 • lungmetraje, filme de animație și documentare artistice cu durata de minimum 60 de minute, destinate în principal lansării în cinematografe;
 • proiecte de ficțiune (unice sau seriale) cu durata totală de minimum 90 de minute, de animație (unice sau seriale) cu durata totală de minimum 24 de minute și documentare creative (unice sau seriale) cu durata totală de minimum 50 de minute, destinate în principal difuzării televizate;
 • proiecte de ficțiune care durează sau oferă utilizatorului o experiență de minimum 90 de minute în total, filme de animație care durează sau oferă utilizatorului o experiență de minimum 24 de minute în total și documentare creative care durează sau oferă utilizatorului o experiență de minimum 50 de minute în total, destinate în principal exploatării pe platforme digitale. Condițiile privind experiența minimă oferită utilizatorului nu se aplică în cazul formatelor neliniare (de exemplu, realitatea virtuală). Platformele digitale se adresează următoarelor tipuri de proiecte: filme de animație, documentare creative și proiecte de ficțiune concepute pentru dispozitive cu ecrane multiple, proiecte interactive, seriale web liniare și neliniare, precum și proiecte narative de realitate virtuală.

Cererea de propuneri prevede două termene:

 • 23.11.2017, ora 12.00 (la prânz, ora Bruxelles-ului);
 • 19.04.2018, ora 12.00 (la prânz, ora Bruxelles-ului).

Pentru a se încadra în primul termen, cererea de finanțare trebuie depusă și primită între data publicării cererii de propuneri și 23.11.2017, ora 12.00 (ora Bruxelles-ului). Pentru a se încadra în cel de al doilea termen 19.04.2018, cererea de finanțare trebuie depusă și primită între 01.12.2017 și 19.04.2018, ora 12.00 (ora Bruxelles-ului), data închiderii cererii de propuneri.

Durata maximă a proiectului este de 30 de luni de la data depunerii cererii.

Criteriile de atribuire

Se va acorda un punctaj dintr-un total de 100 de puncte, pe baza următoarelor ponderi:

 • Relevanță și valoare adăugată europeană (50 de puncte)
  • Calitatea proiectului și potențialul de distribuție în Europa;
 • Calitatea conținutului și a activităților (10 puncte)
  • Calitatea strategiei de dezvoltare;
 • Difuzarea rezultatelor proiectului (20 de puncte)
  • Strategia de distribuție la nivel european și internațional și strategia de marketing;
 • Organizarea echipei care va realiza proiectul (10 puncte)
  • Repartizarea rolurilor și a responsabilităților echipei în raport cu obiectivele specifice ale acțiunii propuse;
 • Impactul și viabilitatea (10 puncte)
  • Calitatea strategiei de finanțare și fezabilitatea proiectului.

Se acordă „automat” puncte suplimentare pentru proiectele care vizează în special publicul tânăr (5 puncte suplimentare), cu excepția proiectelor de animație.

Buget

Bugetul total disponibil este de 5,4 milioane EUR. Contribuția financiară se acordă sub formă de subvenție.

Contribuția financiară maximă care poate fi acordată pentru un proiect individual constă într-o sumă fixă de:

 • 60 000 EUR în cazul creațiilor de animație;
 • 25 000 EUR în cazul documentarelor creative;
 • 50 000 EUR în cazul creațiilor de ficțiune al căror buget de producție este estimat la cel puțin 1,5 milioane EUR;
 • 30 000 EUR în cazul creațiilor de ficțiune al căror buget de producție este estimat la mai puțin de 1,5 milioane EUR.

Termenul de depunere a dosarelor

Datele-limită pentru transmiterea propunerilor sunt:

 • 23.11.2017, ora 12.00 (la prânz, ora Bruxelles-ului);
 • 19.04.2018, ora 12.00 (la prânz, ora Bruxelles-ului).

Candidaturile trebuie să fie primite cel târziu la ora 12.00 (ora Bruxelles-ului) în ziua respectivă, prin intermediul formularului electronic de candidatură (eForm).

Nu se acceptă nicio altă metodă de depunere a candidaturii.

Candidații trebuie să furnizeze toate documentele solicitate și menționate în formularele electronice.

Detalii complete

Textul complet al orientărilor și formularele de cerere sunt disponibile la următoarea adresă de internet: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2018_en

Candidaturile trebuie să respecte toate cerințele ghidului și să fie depuse cu ajutorul formularelor eForm puse la dispoziție.

Rezultate