Sprijin pentru dezvoltarea de jocuri video europene 2017

Cerere de propuneri – EACEA/22/2016

Obiective și descriere

Prezentul anun╚Ť are la baz─â Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European ╚Öi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului „Europa creativ─â” (2014-2020) (JO L 347/221),  ╚Öi rectificarea acestuia din 27 iunie 2014 (JO L 189/260).

În domeniul consolid─ârii capacit─â╚Ťilor sectorului audiovizual, una dintre priorit─â╚Ťile subprogramului MEDIA este îmbun─ât─â╚Ťirea capacit─â╚Ťii operatorilor din sectorul audiovizualului de a elabora opere audiovizuale europene care s─â aib─â poten╚Ťialul de a circula în Uniunea European─â ╚Öi în afara acesteia ╚Öi de a facilita coproduc╚Ťiile europene ╚Öi interna╚Ťionale.

Subprogramul MEDIA acord─â sprijin pentru elaborarea de opere audiovizuale europene, în special opere cinematografice ╚Öi de televiziune cum ar fi cele de fic╚Ťiune, documentarele, filmele de anima╚Ťie ╚Öi cele pentru copii, precum ╚Öi operele interactive, cum ar fi jocurile video ╚Öi multimedia cu un poten╚Ťial mai ridicat de circula╚Ťie transfrontalier─â.

Solicitan╚Ťi eligibili

Prezentul anun╚Ť se adreseaz─â societ─â╚Ťilor europene produc─âtoare de jocuri video, constituite legal cu cel pu╚Ťin 12 luni înainte de data depunerii cererii ╚Öi care pot demonstra un palmares recent.

Sunt eligibile cererile de finan╚Ťare venite din partea entit─â╚Ťilor juridice înfiin╚Ťate într-una din urm─âtoarele ╚Ť─âri, cu condi╚Ťia s─â întruneasc─â toate condi╚Ťiile men╚Ťionate la articolul 8 din Regulamentul privind instituirea programului „Europa creativ─â”, iar Comisia s─â fi ini╚Ťiat negocieri cu ╚Ťara respectiv─â:

 • statele membre ale UE ╚Öi ╚Ť─ârile ╚Öi teritoriile de peste m─âri care sunt eligibile s─â participe la program în temeiul articolului 58 din Decizia 2001/822/CE a Consiliului;
 • statele aderente, ╚Ť─ârile candidate ╚Öi poten╚Ťial candidate care beneficiaz─â de o strategie de preaderare, în conformitate cu principiile generale ╚Öi cu clauzele ╚Öi condi╚Ťiile generale de participare a acestor ╚Ť─âri la programele Uniunii stabilite în acordurile-cadru, în deciziile Consiliului de asociere sau în acordurile similare respective;
 • ╚Ť─ârile AELS care sunt membre ale SEE, în conformitate cu prevederile Acordului privind SEE;
 • Confedera╚Ťia Elve╚Ťian─â, pe baza unui acord bilateral care urmeaz─â s─â fie încheiat cu aceast─â ╚Ťar─â;
 • ╚Ť─ârile care intr─â sub inciden╚Ťa politicii europene de vecin─âtate, în conformitate cu procedurile convenite cu acestea în temeiul acordurilor-cadru care stabilesc participarea lor la programe ale Uniunii Europene.

Programul este deschis, de asemenea, ac╚Ťiunilor de cooperare bilateral─â sau multilateral─â care vizeaz─â anumite ╚Ť─âri sau regiuni, în func╚Ťie de creditele suplimentare pl─âtite de ╚Ť─ârile sau regiunile respective ╚Öi de acordurile specifice care urmeaz─â s─â fie convenite cu acestea.

Pot fi selectate ╚Öi propuneri ale unor solicitan╚Ťi din ╚Ť─âri aflate în afara UE, cu condi╚Ťia ca, la data deciziei de atribuire, s─â existe acorduri semnate de stabilire a modalit─â╚Ťilor de participare a ╚Ť─ârilor respective la programul instituit prin regulamentul men╚Ťionat mai sus.

Ac╚Ťiuni eligibile

Sunt eligibile doar activit─â╚Ťile legate de faza de realizare a urm─âtoarelor proiecte: jocuri video cu scenariu narativ, indiferent de platforma sau metoda de distribu╚Ťie preconizat─â.

Oricare ar fi tipul ales, jocurile video trebuie s─â fie destinate exploat─ârii comerciale.

Cererea de propuneri are un singur termen. Cererea de finan╚Ťare trebuie depus─â între data public─ârii cererii de propuneri ╚Öi 2.03.2017, ora 12.00 (la prânz, ora Bruxelles-ului).
Durata maxim─â a proiectului este de 36 de luni de la data depunerii cererii.

Criterii de atribuire

Se va acorda un punctaj dintr-un total de 100 de puncte, pe baza urm─âtoarelor ponderi:

 • Calitatea con╚Ťinutului ╚Öi a activit─â╚Ťilor (20 de puncte)
  Calitatea con╚Ťinutului, scenariul narativ al proiectului ╚Öi originalitatea conceptului în raport cu operele existente
 • Caracterul inovator al proiectului (20 de puncte)
  Inova╚Ťia, adic─â m─âsura în care proiectul dep─â╚Öe╚Öte limitele ofertei deja existente a aceluia╚Öi gen prin propunerea de tehnici ╚Öi con╚Ťinuturi „de ultim─â or─â”
 • Relevan╚Ťa ╚Öi valoarea ad─âugat─â european─â (20 de puncte)
  Strategia de dezvoltare ╚Öi poten╚Ťialul de exploatare la nivel interna╚Ťional în Europa (inclusiv gestionarea drepturilor de proprietate intelectual─â)
 • Difuzarea rezultatelor proiectului (20 de puncte)
  Strategia de distribu╚Ťie, de comunicare ╚Öi de marketing ╚Öi adecvarea la publicul ╚Ťint─â, inclusiv caracteristicile de accesibilitate
 • Organizarea echipei de proiect (10 puncte)
  Repartizarea rolurilor ╚Öi a responsabilit─â╚Ťilor echipei de crea╚Ťie în raport cu obiectivele specifice ale ac╚Ťiunii propuse
 • Impactul ╚Öi viabilitatea (10 puncte)
  Strategia de finan╚Ťare a realiz─ârii ╚Öi produc╚Ťiei, precum ╚Öi poten╚Ťialul proiectului de a fi realizat

Se acord─â „automat” puncte suplimentare pentru proiectele care vizeaz─â în mod special copiii (cu vârsta de pân─â la 12 ani) (5 puncte suplimentare)

Buget

Bugetul total disponibil este de 3,78 milioane EUR. Contribu╚Ťia financiar─â se acord─â sub form─â de subven╚Ťie.

Contribu╚Ťia reprezint─â o sum─â între 10 000 EUR ╚Öi 150 000 EUR pentru dezvoltarea conceptului ╚Öi realizarea proiectului unui joc video european (activit─â╚Ťile premerg─âtoare etapei în care conceptul devine un prototip executabil sau o versiune de prob─â a jocului).

Contribu╚Ťia financiar─â acordat─â nu va dep─â╚Öi în niciun caz 50 % din costurile totale eligibile prezentate de solicitant.

Termenul de depunere a dosarelor

Cererile trebuie transmise Agen╚Ťiei Executive pentru Educa╚Ťie, Audiovizual ╚Öi Cultur─â (EACEA) utilizând formularul de cerere online (formular electronic) pân─â la data de 2.3.2017, ora 12.00 (la prânz, ora Bruxelles-ului).

Nu se accept─â nicio alt─â metod─â de depunere a cererii.

Solicitan╚Ťii trebuie s─â furnizeze toate documentele cerute ╚Öi men╚Ťionate în formularele electronice.

Detalii complete

Textul complet al ghidului și formularele de cerere se găsesc la următoarea adresă de internet:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-european-video-games-2017_en 

Cererile trebuie s─â respecte toate cerin╚Ťele ghidului ╚Öi s─â fie depuse cu ajutorul formularelor puse la dispozi╚Ťie.

Rezultate »