Sprijin pentru includerea în programele de televiziune a operelor audiovizuale europene

Cerere de propuneri EACEA/23/2016

Obiective și descriere

Prezentul anunț are la bază Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului „Europa creativă” (2014-2020) (JO L 347/221),  și rectificarea acestuia din 27 iunie 2014 (JO L 189/260).

În cadrul obiectivului specific de consolidare a capacităților sectorului audiovizual european de a funcționa la nivel transnațional și internațional, una dintre prioritățile subprogramului MEDIA este îmbunătățirea capacității operatorilor din sectorul audiovizualului de a dezvolta opere audiovizuale europene care să aibă potențialul de a circula în Uniune și în afara acesteia și de a facilita coproducțiile europene și internaționale, inclusiv de televiziune.

Subprogramul MEDIA acordă sprijin pentru următoarele măsuri:

 • dezvoltarea de opere audiovizuale europene, în special opere cinematografice și de televiziune cum ar fi cele de ficțiune, documentarele, filmele de animație și cele pentru copii, precum și operele interactive, cum ar fi jocurile video și multimedia cu un potențial mai ridicat de circulație transfrontalieră;
 • activități care urmăresc să sprijine societățile europene de producție audiovizuală, în special societățile independente de producție, în vederea facilitării coproducțiilor europene și internaționale de opere audiovizuale, inclusiv opere de televiziune.

Solicitanți eligibili

Solicitanții trebuie să fie societăți europene independente de producție audiovizuală și producătorul majoritar al operei.

În măsura în care sunt îndeplinite toate condițiile menționate la articolul 8 din Regulamentul privind instituirea programului „Europa creativă”, iar Comisia Europeană a lansat negocierile cu țara respectivă, sunt eligibile dosarele depuse de entități juridice din una dintre următoarele țări:

 • statele membre ale UE și țările și teritoriile de peste mări care sunt eligibile să participe la program în temeiul articolului 58 din Decizia 2001/822/CE a Consiliului;
 • statele aderente, țările candidate și potențial candidate care beneficiază de o strategie de preaderare, în conformitate cu principiile generale și cu clauzele și condițiile generale de participare a acestor țări la programele Uniunii stabilite în acordurile-cadru, în deciziile Consiliului de asociere sau în acordurile similare respective;
 • țările AELS care sunt membre ale SEE, în conformitate cu prevederile Acordului privind SEE;
 • Confederația Elvețiană, pe baza unui acord bilateral care urmează să fie încheiat cu această țară;
 • țările care intră sub incidența politicii europene de vecinătate, în conformitate cu procedurile convenite cu acestea în temeiul acordurilor-cadru care stabilesc participarea lor la programe ale Uniunii Europene.

Programul este deschis, de asemenea, acțiunilor de cooperare bilaterală sau multilaterală care vizează anumite țări sau regiuni, în funcție de creditele suplimentare plătite de țările sau regiunile respective și de acordurile specifice care urmează să fie convenite cu acestea.

Programul permite cooperarea și acțiunile comune cu țări care nu participă la program, precum și cu organizații internaționale care activează în sectoarele culturale și creative, cum ar fi UNESCO, Consiliul Europei, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică sau Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, pe baza contribuțiilor comune la realizarea obiectivelor programului.
Pot fi selectate și propuneri ale unor candidați din țări aflate în afara UE, cu condiția ca, la data deciziei de atribuire, să fi fost semnate acorduri de stabilire a modalităților de participare a țărilor respective la programul instituit prin regulamentul menționat mai sus.

Acțiuni eligibile

 • Filmele dramă (proiecții unice sau seriale) cu o durată totală de cel puțin 90 de minute, destinate în primul rând difuzării la televiziune. Sunt eligibile continuări ale filmelor seriale dramă sau sezoanele al doilea și al treilea ale unui film serial dramă existent.
 • Filmele de animație (proiecții unice sau seriale) cu o durată totală de cel puțin 24 de minute, destinate în primul rând difuzării la televiziune. Nu sunt eligibile continuări ale filmelor seriale de animație sau sezoanele al doilea, al treilea și următoarele ale unui film serial de animație existent.
 • Filmele documentare creative (proiecții unice sau seriale) cu o durată totală de cel puțin 50 de minute, destinate în primul rând difuzării la televiziune. Nu sunt eligibile continuări ale filmelor documentare sau sezoanele al doilea, al treilea și următoarele ale unui film documentar existent.

Opera trebuie produsă cu participarea semnificativă a unor profesioniști care sunt resortisanți și/sau rezidenți ai țărilor participante la subprogramul MEDIA.

Opera trebuie prezentată cel târziu în prima zi de filmare (sau la începerea animației pentru proiectele de animație).

Opera trebuie să implice participarea a cel puțin trei societăți de radiodifuziune și televiziune din trei țări participante la subprogramul MEDIA.

Drepturile de difuzare acordate societăților de radiodifuziune și televiziune participante la producție trebuie să revină producătorului după o perioadă maximă a licenței de:

 • 7 ani, dacă participarea societății de radiodifuziune și televiziune este sub formă de vânzare prealabilă;
 • 10 ani, dacă participarea societății de radiodifuziune și televiziune este și sub formă de coproducție.

Contribuția societății de radiodifuziune și televiziune nu poate depăși 70% din finanțarea totală a producției.

Cel puțin 50% din bugetul total estimat al producției trebuie să provină din țările participante la subprogramul MEDIA.

Cel puțin 50% din finanțarea bugetului total estimat al producției trebuie să fie garantat din surse de finanțare terțe (prin finanțare directă sau prin vânzare anticipată de drepturi).

Durata maximă a proiectelor este de 30 de luni sau, în cazul serialelor, de 42 de luni.

Criterii de atribuire

Se va atribui un număr maxim de 100 de puncte, conform următoarei ponderi:

 • Relevanța și valoarea adăugată europeană (30 de puncte):
  potențialul de distribuție europeană și internațională al proiectului.
 • Calitatea conținutului și a activităților (30 de puncte):
  calitatea proiectului și dimensiunea și finanțarea europeană a proiectului.
 • Difuzarea rezultatelor proiectului, impactul și sustenabilitatea (30 de puncte):
  calitatea strategiei de distribuție și marketing.
 • Organizarea echipei care va realiza proiectul (10 puncte):
  distribuția rolurilor și responsabilitățile echipei de producție și de creație.

Criterii de atribuire automată:

 • proiectele care vizează publicul tânăr (5 puncte suplimentare);
 • societatea solicitantă are sediul într-o țară cu o capacitate de producție scăzută sau medie (5 puncte suplimentare).

Buget

Bugetul total disponibil este de 12.5 milioane EUR.

Pentru filmele de ficțiune și de animație, contribuția financiară acordată nu poate depăși cea mai mică dintre următoarele valori: 500 000 EUR sau 12,50 % din totalul costurilor eligibile.

Se poate solicita o sumă maximă de 1 milion de euro sau 10% din costurile totale eligibile, suma cea mai mică dintre cele două, doar pentru primele sezoane ale filmelor seriale dramă (realizate în coproducție de companii de producție din diferite țări participante la subprogramul MEDIA, alcătuite din cel puțin 6 episoade și cu un buget total eligibil al producției de cel puțin 10 milioane de euro).

Pentru documentarele creative, contribuția financiară acordată nu poate depăși cea mai mică dintre următoarele valori: 300 000 EUR sau 20 % din totalul costurilor eligibile.

Termenul de depunere a dosarelor

Propunerile trebuie depuse cel târziu la 24/11/2016 și la 25/05/2017, ora 12.00 (la prânz, ora Bruxelles-ului), utilizându-se formularul de înscriere online (formular electronic). Nu se acceptă nicio altă metodă de depunere a dosarelor.

Solicitanții trebuie să furnizeze toate documentele solicitate și menționate în formularele electronice.

În plus, un set de anexe obligatorii care nu pot fi depuse online trebuie trimis Agenției prin poștă.

Trebuie să se includă o copie a confirmării de primire a dosarului, anexele pe suport de hârtie și un CD-ROM sau un stick USB care să conțină toate aceste documente.

Documentele trebuie trimise la următoarea adresă:
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Creative Europe Programme (2014–2020)
MEDIA Sub-programme
Avenue du Bourget 1
BE – 1049 Bruxelles
Belgia

Detalii complete

Textul integral al îndrumărilor și formularele de înscriere pot fi găsite la următoarea adresă de internet:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2017_en/

Dosarele trebuie să respecte toate condițiile precizate în îndrumări și să fie depuse utilizând formularele electronice puse la dispoziție.

 

Rezultate