Sprijin pentru festivaluri de film

Cerere de propuneri EACEA/16/2016

Obiective și descriere

Prezentul anunț are la bază Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului „Europa creativă” (2014-2020) (JO L 347/221),  și rectificarea acestuia din 27 iunie 2014 (JO L 189/260).

În domeniul promovării circulației transnaționale, una din una dintre prioritățile subprogramului MEDIA este sprijinirea atragerii unui public mai larg ca mijloc de stimulare a interesului pentru operele audiovizuale europene și de îmbunătățire a accesului la acestea, în special prin promovare, evenimente, educație cinematografică și festivaluri.

Subprogramul MEDIA va acorda sprijin pentru:

 • inițiative care prezintă și promovează o diversitate de producții audiovizuale europene;
 • activități de sprijin care au ca scop îmbunătățirea cunoștințelor publicului cu privire la producțiile audiovizuale europene și sporirea interesului față de acestea.

Solicitanți eligibili

Solicitanții trebuie să fie entități europene (societăți private, organizații fără scop lucrativ, asociații, organizații caritabile, fundații, municipalități/primării etc.) care își au sediul în una dintre țările participante la subprogramul MEDIA și care sunt deținute în mod direct sau prin participare majoritară de resortisanți ai acestor țări.

Candidaturile din partea entităților juridice stabilite într-una din următoarele categorii de țări sunt eligibile numai dacă sunt îndeplinite toate condițiile menționate la articolul 8 din Regulamentul privind instituirea programului „Europa Creativă”, iar Comisia a inițiat negocieri cu țara respectivă:

 • statele membre ale UE și țările și teritoriile de peste mări care sunt eligibile să participe la program în temeiul articolului 58 din Decizia 2001/822/CE a Consiliului;
 • statele aderente, țările candidate și potențial candidate care beneficiază de o strategie de preaderare, în conformitate cu principiile generale și cu clauzele și condițiile generale de participare a acestor țări la programele Uniunii stabilite în acordurile-cadru, în deciziile Consiliului de asociere sau în acordurile similare respective;
 • țările AELS care sunt membre ale SEE, în conformitate cu prevederile Acordului privind SEE;
 • Confederația Elvețiană, pe baza unui acord bilateral care urmează să fie încheiat cu această țară;
 • țările care intră sub incidența politicii europene de vecinătate, în conformitate cu procedurile convenite cu acestea în temeiul acordurilor-cadru care stabilesc participarea lor la programe ale Uniunii Europene.

Programul este deschis, de asemenea, acțiunilor de cooperare bilaterală sau multilaterală care vizează anumite țări sau regiuni, în funcție de creditele suplimentare plătite de țările sau regiunile respective și de acordurile specifice care urmează să fie convenite cu acestea.

Programul permite cooperarea și acțiunile comune cu țări care nu participă la program, precum și cu organizații internaționale care activează în sectoarele culturale și creative, cum ar fi UNESCO, Consiliul Europei, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică sau Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, pe baza contribuțiilor comune la realizarea obiectivelor programului.
Pot fi selectate și propuneri ale unor candidați din țări aflate în afara UE, cu condiția ca, la data deciziei de atribuire, să fi fost semnate acorduri de stabilire a modalităților de participare a țărilor respective la programul instituit prin regulamentul menționat mai sus.

Lista actualizată a țărilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 8 din regulamentul menționat și cu care Comisia a început negocieri poate fi consultată la următoarea adresă de internet: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en.

Acțiuni eligibile

Vor fi acceptate numai solicitările prezentate de entități eligibile care organizează festivaluri audiovizuale în țările participante la subprogramul MEDIA.

Prin festival audiovizual se înțelege un eveniment:

 • care propune un program de filme eligibile (filme artistice, documentare sau de animație) proiectate pentru un număr mare de spectatori, incluzând atât publicul larg, cât și profesioniști din domeniul audiovizualului acreditați internațional, dar și presa;
 • care se derulează într-o anumită perioadă de timp, într-un oraș stabilit în prealabil;
 • și care este supus unui regulament/unei proceduri de selecție clare.

Cel puțin 70 % din totalul programelor eligibile prezentate publicului în timpul festivalului SAU cel puțin 100 de lungmetraje (sau 400 de filme de scurt metraj – în cazul festivalurilor de film de scurtmetraj) trebuie să provină din țări participante la subprogramul MEDIA.

În cadrul acestui program cu producții provenind din „țări participante la subprogramul MEDIA”:

 • 50 % dintre filme trebuie să fie străine;
 • cel puțin 15 dintre aceste țări trebuie să fie reprezentate.

Activitățile trebuie să înceapă în următoarele perioade:

 • pentru propunerile depuse până la 24.11.2016: activitățile încep între 01.05.2017 și 31.10.2017;
 • pentru propunerile depuse până  la 27.04.2017: activitățile încep între 01.11.2017 și 30.04.2018.

Durata maximă a unei acțiuni este de 12 luni. Perioada de desfășurare a unei acțiuni începe cu 8 luni înainte de data de început a activităților și se încheie la 4 luni după data respectivă.

Criteriile de atribuire

Solicitările eligibile vor fi evaluate pe baza unui punctaj maxim de 100 de puncte, în funcție de următoarele criterii:

 • Relevanță (40 de puncte)
  Activități care vizează publicul, în special mecanisme de informare, inclusive utilizarea celor mai recente tehnologii și instrumente digitale, cum ar fi mijloacele de comunicare sociale, precum și acțiuni de educație cinematografică în cadrul proiectului;
 • Calitatea conținutului și a activităților (20 de puncte)
  Dimensiunea europeană a programului, inclusiv diversitatea culturală și geografică;
 • Diseminarea rezultatelor proiectului, impact și sustenabilitate (30 de puncte)
  Dimensiunea publicului ș icomunitatea cinematografică, impactul asupra promovării și circulației operelor audiovizuale europene (utilizarea tehnologiilor și a mecanismelor digitale  pentru facilitarea distribuției comerciale sau alternative);
 • Organizarea echipei (10 puncte)
  Repartizarea rolurilor și a responsabilităților echipei în raport cu obiectivele specifice ale acțiunii propuse.

Buget

Bugetul total disponibil pentru cofinanțarea acțiunilor în acest domeniu este estimat la 2,9 milioane EUR.
Contribuția financiară a UE se va acorda ca sumă forfetară cuprinsă între 19 000 EUR și 75 000 EUR, în funcție de numărul de filme europene din program.
Comisia Europeană își rezervă dreptul de a nu distribui toate fondurile disponibile.

Termenul de depunere a dosarelor

Datele-limită pentru transmiterea propunerilor:

 • 24.11.2016, ora 12.00 (la prânz, ora Bruxelles-ului): pentru activitățile care vor începe între 01.05.2017 și 31.10.2017;
 • 27.04.2017, ora 12.00 (la prânz, ora Bruxelles-ului): pentru activitățile care vor începe între 01.11.2017 și 30.04.2018.

Propunerile trebuie depuse utilizându-se formularul de înscriere online (formular electronic). Nu se acceptă nicio altă metodă de depunere a dosarelor.

Solicitanții trebuie să furnizeze toate documentele solicitate și menționate în formularele electronice.
În plus, un set de anexe obligatorii care nu pot fi depuse online trebuie trimise Agenției Executive pentru Educație, Cultură și Audiovizual prin poștă, la următoarea adresă:

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Creative Europe Programme (2014–2020)
MEDIA Sub-programme – numărul de referință al cererii de propuneri
Avenue du Bourget 1
BE – 1049 Bruxelles
Belgia

Plicul trebuie să conțină o copie a confirmării de primire a dosarului, anexele pe suport de hârtie și un CD-ROM sau o cheie USB care să conțină toate aceste documente.

Detalii complete

Textul integral al îndrumărilor și formularele de înscriere pot fi găsite la următoarea adresă internet:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-film-festivals-eacea-162016_en
Dosarele trebuie să respecte toate condițiile precizate în îndrumări și să fie depuse utilizând formularele electronice puse la dispoziție.

 

Rezultate »