Sprijin pentru fonduri de coproducție internaționale

Cerere de propuneri – EACEA/24/2016

Obiective și descriere

Prezentul anunț se bazează pe Regulamentul nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11/12/2013 privind implementarea unui program de sprijin pentru sectorul european cultural și creativ (EUROPA CREATIVĂ) precum și rectificarea la acest regulament din 27 iunie 2014.

În domeniul consolidării capacităților sectorului audiovizual, una dintre prioritățile subprogramului MEDIA este îmbunătățirea capacității operatorilor din sectorul audiovizualului de a elabora opere audiovizuale europene care să aibă potențialul de a circula în Uniunea Europeană și în afara acesteia și de a facilita coproducțiile europene și internaționale, inclusiv de televiziune.

Subprogramul MEDIA va acorda sprijin pentru activități care ajută partenerii europeni și internaționali care realizează coproducții să se reunească și/sau să acorde sprijin indirect pentru operele audiovizuale realizate în coproducție de către fonduri internaționale de coproducție care se află într-una din țările participante la program.

Solicitanți eligibili

Solicitantul trebuie să dispună de un fond de coproducție legal constituit și activ de cel puțin 12 luni, înainte de termenul de depunere a cererii, care să aibă ca principală activitate acordarea de sprijin pentru coproducțiile internaționale.

În măsura în care sunt îndeplinite toate condițiile menționate la articolul 8 din Regulamentul privind instituirea programului „Europa creativă”, iar Comisia a lansat negocierile cu țara respectivă, sunt eligibile dosarele depuse de entități juridice din una dintre următoarele țări:

 • statele membre ale UE și țările și teritoriile de peste mări care sunt eligibile să participe la program în temeiul articolului 58 din Decizia 2001/822/CE a Consiliului;
 • țările aderente, țările candidate și țările potențial candidate care beneficiază de o strategie de preaderare, în conformitate cu principiile generale și cu clauzele și condițiile generale de participare a acestor țări la programele Uniunii stabilite în acordurile-cadru, în deciziile Consiliului de asociere sau în acordurile similare respective;
 • țările AELS care sunt membre ale SEE, în conformitate cu dispozițiile Acordului privind SEE;
 • Confederația Elvețiană, pe baza unui acord bilateral care urmează să fie încheiat cu țara respectivă;
 • Țările care intră sub incidența politicii europene de vecinătate, în conformitate cu procedurile convenite cu aceste țări în urma acordurilor-cadru privind participarea lor la programele Uniunii.

Programul este deschis, de asemenea, pentru acțiunile de cooperare bilaterală sau multilaterală care vizează țările sau regiunile selectate pe baza unor credite suplimentare plătite de aceste țări sau de aceste regiuni și a unor acorduri specifice care urmează a fi convenite cu țările sau regiunile respective.

Programul permite cooperarea și acțiunile comune cu țările care nu participă la program, precum și cu organizațiile internaționale care sunt active în sectoarele culturale și creative, precum UNESCO, Consiliul Europei, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică sau Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, pe baza unor contribuții comune pentru realizarea obiectivelor programului.

Pot fi selectate și propuneri ale unor solicitanți din țări din afara UE, cu condiția ca, la data deciziei de atribuire, să fi fost semnate acorduri care să stabilească modalitățile de participare a țărilor respective la programul instituit prin regulamentul menționat mai sus.

Lista actualizată a țărilor care îndeplinesc condițiile menționate la articolul 8 din Regulament și cu care Comisia a început negocierile poate fi găsită la următorul link:
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en.

Acțiuni eligibile

Activitățile eligibile ale unui fond de coproducție, inclusiv furnizarea de sprijin financiar unor părți terțe eligibile pentru proiecte eligibile care îndeplinesc următoarele criterii:

 • producția de lungmetraje, filme de animație și documentare cu o durată minimă de 60 de minute, destinate în primul rând difuzării în cinematografe;
 • punerea în aplicare a unei strategii concrete de distribuție, având scopul de a îmbunătăți circulația producțiilor care beneficiază de sprijin. Un film trebuie să fie distribuit pe cel puțin 3 teritorii, dintre care cel puțin un teritoriu participant la subprogramul MEDIA și cel puțin o țară terță.

Acțiunea trebuie să înceapă la 1.09.2017 și să se încheie la 31.12.2019.

Durata maximă a acțiunii este de 28 de luni.

Criterii de atribuire

Se va atribui un număr maxim de 100 de puncte, conform următoarei ponderi:

 • Relevanța și valoarea adăugată europeană (40 de puncte)
  Valoarea adăugată comparată cu activitățile actuale ale fondurilor europene de coproducție; strategiile pentru a asigura acoperirea geografică a dimensiunii europene și internaționale și capacitatea de a atrage coproducții internaționale diverse din punct de vedere cultural; strategia fondului de a facilita distribuirea de proiecte.
 • Calitatea conținutului și a activităților (30 de puncte)
  Adecvarea metodologiei în raport cu obiectivele, inclusiv strategiile generale ale fondului, grupul-țintă, metodele de selecție și monitorizare; fezabilitatea și raportul cost-beneficiu.
 • Difuzarea rezultatelor proiectului, impactul și sustenabilitatea (25 de puncte)
  impactul asupra promovării și a difuzării coproducțiilor
  publicul vizat
 • Organizarea echipei care va realiza proiectul (5 puncte)
  experiența tehnică și managerială a echipei, în ceea ce privește caracterul adecvat al procesului decizional în legătură cu solicitanții de finanțare

Buget

Bugetul total disponibil este de 1,5 milioane EUR.

Contribuția financiară a Uniunii Europene nu poate depăși 80% din totalul costurilor eligibile ale acțiunii.

Contribuția maximă pentru fiecare solicitant selecționat pe baza prezentelor îndrumări este de 400 000 EUR.

Termenul de depunere a dosarelor

Propunerile trebuie transmise cel târziu la 28.02.2017, ora 12.00 (la prânz, ora Bruxelles-ului), utilizându-se formularul de înscriere online (formular electronic). Nu se acceptă nicio altă metodă de depunere a dosarelor.

Solicitanții trebuie să furnizeze toate documentele solicitate și menționate în formularele electronice.

Detalii complete

Textul integral al îndrumărilor și formularele de înscriere pot fi găsite la următoarea adresă de internet:
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/international-coproduction-funds-2017_en

Dosarele trebuie să respecte toate condițiile precizate în îndrumări și să fie depuse utilizând formularele electronice (inclusiv Anexa 1, Anexa 2 si Anexa 3)  puse la dispoziție.

Rezultate »