Sprijinirea educației cinematografice

Cerere de propuneri – EACEA/25/2016

Obiective și descriere

Prezentul anunț are la bază Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului „Europa creativă” (2014-2020) (JO L 347/221),  și rectificarea acestuia din 27 iunie 2014 (JO L 189/260).

În cadrul obiectivului specific de promovare a circulației transnaționale, una dintre prioritățile subprogramului MEDIA este sprijinirea dezvoltării publicului ca mijloc de stimulare a interesului pentru operele audiovizuale europene și de îmbunătățire a accesului la acestea, în special prin promovare, evenimente, educație cinematografică și festivaluri.
Subprogramul MEDIA acordă sprijin pentru:

 • activități care au ca scop promovarea educației cinematografice și îmbunătățirea cunoștințelor și a interesului publicului cu privire la operele audiovizuale europene, inclusiv în ceea ce privește patrimoniul audiovizual și cinematografic, mai ales în rândul publicului tânăr.
 • facilitarea circulației filmelor europene pe plan mondial și a filmelor internaționale în Uniunea Europeană pe toate platformele de distribuție prin intermediul proiectelor de cooperare internațională în sectorul audiovizual.

Solicitanți eligibili

Aplicantul trebuie să fie un consorţiu (un lider de proiect şi cel puţin 2 parteneri) format de entități juridice  europene (întreprinderi private, organizaţii non-profit, asociaţii, fundaţii, etc.) cu sediul în una din țările participante la subprogramul MEDIA și care sunt deținute, direct sau prin intermediul unei participații majoritare, de către resortisanți ai acestor țări.
Cererile din partea entităților juridice stabilite într-una din următoarele țări sunt eligibile numai dacă sunt îndeplinite toate condițiile menționate la articolul 8 din Regulamentul privind instituirea programului „Europa Creativă”:

 • statele membre ale UE și țările și teritoriile de peste mări care sunt eligibile să participe la program în temeiul articolului 58 din Decizia 2001/822/CE a Consiliului;
 • statele aderente, țările candidate și potențial candidate care beneficiază de o strategie de preaderare, în conformitate cu principiile generale și cu clauzele și condițiile generale de participare a acestor țări la programele Uniunii stabilite în acordurile-cadru, în deciziile Consiliului de asociere sau în acordurile similare respective;
 • țările AELS care sunt membre ale SEE, în conformitate cu prevederile Acordului privind SEE;
 • Confederația Elvețiană, pe baza unui acord bilateral care urmează să fie încheiat cu această țară;
 • țările care intră sub incidența politicii europene de vecinătate, în conformitate cu procedurile convenite cu acestea în temeiul acordurilor-cadru care stabilesc participarea lor la programe ale Uniunii Europene.

Programul este deschis, de asemenea, acțiunilor de cooperare bilaterală sau multilaterală care vizează anumite țări sau regiuni, în funcție de creditele suplimentare plătite de țările sau regiunile respective și de acordurile specifice care urmează să fie convenite cu acestea.

Programul permite cooperarea și acțiunile comune cu țări care nu participă la program, precum și cu organizații internaționale care activează în sectoarele culturale și creative, cum ar fi UNESCO, Consiliul Europei, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică sau Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, pe baza contribuțiilor comune la realizarea obiectivelor programului.

Pot fi selectate și propuneri ale unor candidați din țări aflate în afara UE, cu condiția ca, la data deciziei de atribuire, să fi fost semnate acorduri de stabilire a modalităților de participare a țărilor respective la programul instituit prin regulamentul menționat mai sus.

Lista actualizată a țărilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 8 din regulamentul menționat și cu care Comisia a început negocieri poate fi consultată la următoarea adresă de internet: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en.

Persoanele fizice nu sunt eligiblie pentru a trimite aplicație.

Acțiuni eligibile

Sunt eligiblile:

 •  proiectele care furnizează mecanisme pentru o mai bună cooperare între inițiativele de educație cinematografică derulate în Europa, cu scopul de a le spori eficiența și dimensiunea europeană și pentru a dezvolta proiecte noi și inovative, utilizând în special instrumente digitale.
 • proiecte care furnizează mecanisme pentru creșterea contribuției filmelor europene și sectorului audiovizual la educație, inclusive prin cataloage de film.
 • proiectele eligibile necesită cel puțin trei parteneri (un leader de proiect şi cel puţin 2 parteneri) din care cel puțin 2 parteneri să își desfășoare activitatea în domeniul educației cinematografice, să provină din cel puțin 3 țări diferite participante la Subprogramul MEDIA, și să acopere cel puțin 3 limbi diferite.

Acțiunea trebuie să înceapă între 01/07/2017 și 01/01/2018 și va dura 12 luni.

Criterii de atribuire

Se va atribui un număr maxim de 100 de puncte, conform următoarei ponderi:

 • Relevanța și valoarea adăugată europeană (30 de puncte):
  Acest criteriu evaluează relevanța conținutului şi valoarea adăugată europeană în raport cu obiectivele cererii de propuneri, în special dimensiunea europeană a proiectului şi capacitatea proiectului de a atrage public.
 • Calitatea conținutului și a activităților (40 de puncte):
  Adecvarea metodologiei în raport cu obiectivele cererii de propuneri, inclusiv: formatul, grupul-țintă, metodele de selecție, metoda pedagogică, fezabilitatea şi raportul cost-beneficiu, precum şi aspectele inovative ale proiectului, inclusiv utilizarea strategică a tehnologiilor digitale şi a diferitelor platforme de distribuţie.
 • Difuzarea rezultatelor proiectului, impact și sustenabilitate (20 de puncte):
  Acest criteriu evaluează impactul diseminării rezultatelor proiectului şi impactul proiectului asupra promovării, circulaţiei şi interesului publicului pentru opere audiovizuale europene.
 • Calitatea echipei care va realiza proiectul și a grupării (10 puncte):
  Acest criteriu evaluează parteneriatul, coerența grupării şi schimbul de know-how în cadrul grupării ţinând seama de obiectivele acţiunii.

Buget

Bugetul total disponibil este de 1,4 milioane EUR.
Contribuția financiară a Uniunii nu poate depăși 60% din totalul costurilor eligibile ale acțiunii.

Termenul de depunere a dosarelor

Propunerile trebuie depuse cel târziu la 02.03.2017, ora 12.00 (la prânz, ora Bruxelles-ului), utilizându-se formularul de înscriere online (formular electronic). Nu se acceptă nicio altă metodă de depunere a dosarelor.
Solicitanții trebuie să furnizeze toate documentele solicitate și menționate în formularele electronice.

Detalii complete

Textul integral al îndrumărilor și formularele de înscriere pot fi găsite la următoarea adresă de internet: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/film-education_2017_en.

Dosarele trebuie să respecte toate condițiile precizate în îndrumări și să fie depuse utilizând formularele electronice puse la dispoziție.

Rezultate »